Accepted Papers

 • MIXGAN: Learning Concepts from Different Domains for Mixture Generation, Guang-Yuan Hao, Hong-Xing Yu, Wei-Shi Zheng
 • GeoMAN: Multi-level Attention Networks for Geo-sensory Time Series Prediction, Yuxuan Liang, Songyu Ke, Junbo Zhang, Xiuwen Yi, Yu Zheng
 • Predicting Complex Activities from Ongoing Multivariate Time Series, Weihao Cheng, Sarah M. Erfani, Rui Zhang, Ramamohanarao Kotagiri
 • The FastMap Algorithm for Shortest Path Computations, Liron Cohen, Tansel Uras, Shiva Jahangiri, Aliyah Arunasalam, Sven Koenig, T. K. Satish Kumar
 • Salient Object Detection by Lossless Feature Reflection, Pingping Zhang, Wei Liu, Huchuan Lu, Chunhua Shen
 • 3D-Aided Deep Pose-Invariant Face Recognition, Jian Zhao, Lin Xiong, Yu Cheng, Yi Cheng, Jianshu Li, Li Zhou, Yan Xu, Jayashree Karlekar, Sugiri Pranata, Shengmei Shen, Junliang Xing, Shuicheng Yan, Jiashi Feng
 • Improving Entity Recommendation with Search Log and Multi-Task Learning, Jizhou Huang, Wei Zhang, Yaming Sun, Haifeng Wang, Ting Liu
 • Dilated Convolutional Network with Iterative Optimization for Continuous Sign Language Recognition, Junfu Pu, Wengang Zhou, Houqiang Li
 • Cascaded SR-GAN for Scale-Adaptive Low Resolution Person Re-identification, Zheng Wang, Mang Ye, Fan Yang, Xiang Bai, Shin’ichi Satoh
 • Visible Thermal Person Re-Identification via Dual-Constrained Top-Ranking, Mang Ye, Zheng Wang, Xiangyuan Lan, Pong C Yuen
 • Teaching Semi-Supervised Classifier via Generalized Distillation, Chen Gong, Xiaojun Chang, Meng Fang, Jian Yang
 • Deep Joint Semantic-Embedding Hashing, Ning Li, Chao Li, Cheng Deng, Xianglong Liu, Xinbo Gao
 • Deep View-Aware Metric Learning for Person Re-Identification, Pu Chen, Xinyi Xu, Cheng Deng
 • Line separation from topographic maps using regional color and spatial information, Pengfei Xu, Qiguang Miao, Tiange Liu, Xiaojiang Chen, Dingyi Fang
 • A Fast Local Search Algorithm for Minimum Weight Dominating Set Problem on Massive Graphs, Yiyuan Wang, Shaowei Cai, Jiejiang Chen, Minghao Yin
 • Solving (Weighted) Partial MaxSAT by Dynamic Local Search for SAT, Zhendong Lei, Shaowei Cai
 • Densely Cascaded Shadow Detection Network via Deeply Supervised Parallel Fusion, Yupei Wang, Xin Zhao, Yin Li, Xuecai Hu, Kaiqi Huang
 • Semantic Structure-based Unsupervised Deep Hashing, Erkun Yang, Cheng Deng, Tongliang Liu, Wei Liu, Dacheng Tao
 • Grouping Attribute Recognition for Pedestrian with Joint Recurrent Learning, Xin Zhao, Liufang Sang, Guiguang Ding, Yuchen Guo, Xiaoming Jin
 • DRPose3D: Depth Ranking in 3D Human Pose Estimation, Min Wang, Xipeng Chen, Wentao Liu, Chen Qian, Liang Lin, Lizhuang Ma
 • Fast Compliance Checking in an OWL2 Fragment, Piero A. Bonatti
 • Impression Allocation for Combating Fraud in E-commerce Via Deep Reinforcement Learning with Action Norm Penalty, Mengchen Zhao, Zhao Li, BO AN, Haifeng Lu, Yifan Yang, Chen Chu
 • FISH-MML: Fisher-HSIC Multi-View Metric Learning, Changqing Zhang, Yeqinq Liu, Yue Liu, Qinghua Hu, Xinwang Liu, Pengfei Zhu
 • Convergence Analysis of Gradient Descent for Eigenvector Computation, Zhiqiang Xu, Xin Cao, Xin Gao
 • Show and Tell More: Topic-Oriented Multi-Sentence Image Captioning, Yuzhao Mao, Chang Zhou, Xiaojie Wang, Ruifan Li
 • On Concept Forgetting in Description Logics with Qualified Number Restrictions, Yizheng Zhao, Renate Schmidt
 • Differentiated Attentive Representation Learning for Sentence Classification, Qianrong Zhou, Xiaojie Wang, Xuan Dong
 • UCBoost: A Boosting Approach to Tame Complexity and Optimality for Stochastic Bandits, Fang Liu, Sinong Wang, Swapna Buccapatnam, Ness Shroff
 • Dynamically Hierarchy Revolution: DirNet for Compressing Recurrent Neural Network on Mobile Devices, Jie Zhang, Xiaolong Wang, Dawei Li, Yalin Wang
 • Analyzing Tie-Breaking Strategies for the A* Algorithm, Augusto Blaas Corrêa, André Grahl Pereira, Marcus Ritt
 • H-Net: Neural Network for Cross-domain Image Patch Matching, Weiquan Liu, Xuelun Shen, Cheng Wang, Zhihong Zhang, Chenglu Wen, Jonathan Li
 • Soft Filter Pruning for Accelerating Deep Convolutional Neural Networks, Yang He, Guoliang Kang, Xuanyi Dong, Yanwei Fu, Yi Yang
 • Jumper: Learning When to Make Classification Decision in Reading, Xianggen Liu, Lili Mou, Haotian Cui, Zhengdong Lu, Sen Song
 • Translating Embeddings for Knowledge Graph Completion with Relation Attention Mechanism, Wei Qian, Cong Fu, Yu Zhu, Deng Cai, Xiaofei He
 • Improving Implicit Recommender Systems with View Data, Jingtao Ding, Guanghui Yu, Xiangnan He, Yuhan Quan, Yong Li, Tat-Seng Chua, Depeng Jin, Jiajie Yu
 • Variance Reduction in Black-box Variational Inference by Adaptive Importance Sampling, Ximing Li, Changchun Li, Jinjin Chi, Jihong Ouyang
 • Actual Causality in a Logical Setting, Alexander Bochman
 • Self-Representative Manifold Concept Factorization with Adaptive Neighbors for Clustering, Sihan Ma, Lefei Zhang, Wenbin Hu, Yipeng Zhang, Jia Wu, Xuelong Li
 • Managing Communication Costs under Temporal Uncertainty, Nikhil Bhargava, Christian Muise, Tiago Vaquero, Brian Williams
 • Variable-Delay Controllability, Nikhil Bhargava, Christian Muise, Brian Williams
 • Hierarchical Expertise Level Modeling for User Specific Contrastive Explanations, Sarath Sreedharan, Siddharth Srivastava, Subbarao Kambhampati
 • Quality Matters: Assessing cQA Pair Quality via Transductive Multi-View Learning, Xiaochi Wei, Heyan Huang, Liqiang Nie, Fuli Feng, Richang Hong, Tat-Seng Chua
 • Real-time Traffic Pattern Analysis and Inference with Sparse Video Surveillance Information, Yang Wang, Yiwei Xiao, Xike Xie, Ruoyu Chen, Hengchang Liu
 • PredCNN: Predictive Learning with Cascade Convolutions, Ziru Xu, Yunbo Wang, Mingsheng Long, Jianmin Wang
 • Improving Maximum Likelihood Estimation of Temporal Point Process via Discriminative and Adversarial Learning, Junchi Yan, Xin Liu, Liangliang Shi, Changsheng Li, Hongyuan Zha
 • Live Face Verification with Multiple Instantialized Local Homographic Parameterization, Chen Lin, Zhouyingcheng Liao, Peng Zhou, Jianguo Hu, Bingbing Ni
 • Differential Equations for Modeling Asynchronous Algorithms, Li He, Qi Meng, Wei Chen, Zhi-Ming Ma, Tie-Yan Liu
 • Learning to Design Games: Strategic Environments in Reinforcement Learning, Haifeng Zhang, Jun Wang, Zhiming Zhou, Weinan Zhang, Yin Wen, Yong Yu, Wenxin Li
 • A Weakly Supervised Method for Topic Segmentation and Labeling in Goal-oriented Dialogues via Reinforcement Learning, Ryuichi Takanobu, Minlie Huang, Zhongzhou Zhao, Fenglin Li, Haiqing Chen, Xiaoyan Zhu, Liqiang Nie
 • Exploiting Justifications for Lazy Grounding of Answer Set Programs, Bart Bogaerts, Antonius Weinzierl
 • On the Cost Complexity of Crowdsourcing, Yili Fang, Hailong Sun, Pengpeng Chen, Jinpeng Huai
 • Lightweight Label Propagation for Large-Scale Network Data, De-Ming Liang, Yu-Feng Li
 • A Deep Modular RNN Approach for Ethos Mining, Rory Duthie, Katarzyna Budzynska
 • A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU Model, Yu Zhu, Junxiong Zhu, Jie Hou, Yongliang Li, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai
 • Interactive Robot Transition Repair With SMT, Jarrett Holtz, Arjun Guha, Joydeep Biswas
 • Co-training Embeddings of Knowledge Graphs and Entity Descriptions for Cross-lingual Entity Alignment, Muhao Chen, Yingtao Tian, Kai-Wei Chang, Steven Skiena, Carlo Zaniolo
 • When Does Diversity of Agent Preferences Improve Outcomes in Selfish Routing?, Richard Cole, Thanasis Lianeas, Evdokia Nikolova
 • Recurrent Collaborative Filtering for Unifying General and Sequential Recommender, Disheng Dong, Xiaolin Zheng, Ruixun Zhang, Yan Wang
 • Evaluating Brush Movements for Chinese Calligraphy: A Computer Vision Based Approach, Pengfei Xu, Lei Wang, Ziyu Guan, Xia Zheng, Xiaojiang Chen, Zhanyong Tang, Dingyi Fang, Xiaoqing Gong, Zheng Wang
 • Rethinking Diversified and Discriminative Proposal Generation for Visual Grounding, Zhou Yu, Jun Yu, Chenchao Xiang, Zhou Zhao, Qi Tian, Dacheng Tao
 • Hi-Fi: Hierarchical Feature Integration for Skeleton Detection, Kai Zhao, Wei Shen, Shanghua Gao, Dandan Li, Ming-Ming Cheng
 • Curriculum Learning for Natural Answer Generation, Cao Liu, Shizhu He, Kang Liu, Jun Zhao
 • DEL: Deep Embedding Learning for Efficient Image Segmentation, Yun Liu, Peng-Tao Jiang, Vahan Petrosyan, Shi-Jie Li, Jiawang Bian, Le Zhang, Ming-Ming Cheng
 • A Study of Argumentative Characterisations of Preferred Subtheories, Marcello D’Agostino, Sanjay Modgil
 • Descriptive Clustering: ILP and CP Formulations with Applications, Chia-Tung Kuo, Thi-Bich-Hanh Dao, S. S. Ravi, Christel Vrain, Ian Davidson
 • Image Cationing with Visual-Semantic LSTM, Nannan Li, Zhenzhong Chen
 • Scanpath Prediction for Visual Attention using IOR-ROI LSTM, Zhenzhong Chen, Wanjie Sun
 • Visual Data Synthesis via GAN for Zero-Shot Video Classification, Chenrui Zhang, Yuxin Peng
 • Better and Faster: Knowledge Transfer from Multiple Self-supervised Learning Tasks via Graph Distillation for Video Classification, Chenrui Zhang, Yuxin Peng
 • Dual Adversarial Networks for Zero-shot Cross-media Retrieval, Jingze Chi, Yuxin Peng
 • Open Loop Execution of Tree-Search Algorithms, Erwan Lecarpentier, Guillaume Infantes, Charles Lesire, Emmanuel Rachelson
 • Cross-media Multi-level Alignment with Relation Attention Network, Jinwei Qi, Yuxin Peng, Yuxin Yuan
 • Cross-modal Bidirectional Translation via Reinforcement Learning, Jinwei Qi, Yuxin Peng
 • StackDRL: Stacked Deep Reinforcement Learning for Fine-grained Visual Categorization, Xiangteng He, Yuxin Peng, Junjie Zhao
 • A Comparative Study of Transactional and Semantic Approaches for Predicting Cascades on Twitter, Yunwei Zhao, Can Wang, Chi-Hung Chi, Kwok-Yan Lam, Sen Wang
 • A Simple Convolutional Neural Network for Accurate P300 Detection and Character Spelling in Brain Computer Interface, Hongchang Shan, Yu Liu, Todor Stefanov
 • Quantum Divide-and-Conquer Anchoring for Separable Non-negative Matrix Factorization, Yuxuan Du, Tongliang Liu, Yinan Li, Runyao Duan, Dacheng Tao
 • Open-Ended Long-form Video Question Answering via Adaptive Hierarchical Reinforced Networks, Zhou Zhao, Zhu Zhang, Shuwen Xiao, Zhou Yu, Jun Yu, Deng Cai, Fei Wu, Yueting Zhuang
 • SegBot: A Generic Neural Text Segmentation Model with Pointer Network, Jing Li, Aixin Sun, Shafiq Joty
 • 3-in-1 Correlated Embedding via Adaptive Exploration of the Structure and Semantic Subspaces, Liang Yang, Yuanfang Guo, Di Jin, Huazhu Fu, Xiaochun Cao
 • Robust Face Sketch Synthesis via Generative Adversarial Fusion of Priors and Parametric Sigmoid, Shengchuan Zhang, Rongrong Ji, Jie Hu, Yue Gao, Chia-Wen Lin
 • SentiGAN: Generating Sentimental Texts via Mixture Adversarial Networks, Ke Wang, Xiaojun Wan
 • Fast Cross-Validation, Yong Liu, Hailun Lin, Lizhong Ding, Weiping Wang, Shizhong Liao
 • Distributed Self-Paced Learning in Alternating Direction Method of Multipliers, Xuchao Zhang, Liang Zhao, Zhiqian Chen, Chang-Tien Lu
 • Learning based Jump-Diffusion Process for Visual Object Tracking in Video Surveillance, Xiaobai Liu, Thuan Chau, Donovan Lo
 • Memory Attention Networks for Skeleton-based Action Recognition, Chunyu Xie, Ce Li, Baochang Zhang, Chen Chen, Jungong Han, Jianzhuang Liu
 • Learning Word Vectors with Linear Constraints: A Matrix Factorization Approach, Wenye Li, Jiawei Zhang, Jianjun Zhou, Laizhong Cui
 • From Reality to Perception: Genre-Based Neural Image Style Transfer, Zhuoqi Ma, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li
 • Improving Local Search for Minimum Weight Vertex Cover by Dynamic Strategies, Shaowei Cai, Wenying Hou, Jinkun Lin, Yuanjie Li
 • Learning Sequential Correlation for User Generated Textual Content Popularity Prediction, Wen Wang, Wei Zhang, Jun Wang, Junchi Yan, Hongyuan Zha
 • Episodic Memory Deep Q-Networks, Zichuan Lin, Tianqi Zhao, Guangwen Yang, Lintao Zhang
 • Democratic Fair Allocation of Indivisible Goods, Erel Segal-Halevi, Warut Suksompong
 • Your Tweets Reveal What You Like: Introducing Cross-media Content Information into Multi-domain Recommendation, Weizhi Ma, Min Zhang, Chenyang Wang, Cheng Luo, Yiqun Liu, Shaoping Ma
 • Deep Propagation Based Image Matting, Yu Wang, Yi Niu, Peiyong Duan, Jianwei Lin, Yuanjie Zheng
 • Ensemble Soft-Margin Softmax Loss for Image Classification, Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Zhen Lei, Si Liu, Xiaojie Guo, Stan Z. Li
 • Redundancy-resistant Generative Hashing for Image Retrieval, Changying Du, Xingyu Xie, Changde Du, Hao Wang
 • A Fast Algorithm for Optimally Finding Partially Disjoint Shortest Paths, Longkun Guo, Yunyun Deng, Kewen Liao, Qiang He, Timos Sellis, Zheshan Hu
 • Improving Information Centrality of a Node in Complex Networks by Adding Edges, Liren Shan, Yuhao Yi, Zhongzhi Zhang
 • Multi-modal Circulant Fusion for Video-to-Language and Backward, Aming Wu, Yahong Han
 • Biharmonic Distance Related Centrality for Edges in Weighted Networks, Yuhao Yi, Liren Shan, Huan Li, Zhongzhi Zhang
 • R^3Net: Recurrent Residual Refinement Network for Saliency Detection, Zijun Deng, Xiaowei Hu, Lei Zhu, Xuemiao Xu, Jing Qin, Guoqiang Han, Pheng-Ann Heng
 • Explaining Multi-Criteria Decision Aiding Models with an Extended Shapley Value, Christophe Labreuche, Simon Fossier
 • Joint Extraction of Entities and Relations Based on a Novel Graph Scheme, Shaolei Wang, Yue Zhang, Wanxiang Che, Ting Liu
 • Contextual Outlier Interpretation, Ninghao Liu, Donghwa Shin, Xia Hu
 • Unpaired Multi-Domain Image Generation via Regularized Conditional GANs, Xudong Mao, Qing Li
 • Multiway Attention Networks for Modeling Sentence Pairs, Chuanqi Tan, Furu Wei, Wenhui Wang, Weifeng Lv, Ming Zhou
 • Non-translational Alignment for Multi-relational Networks, Shengnan Li, Xin Li, Rui Ye, Mingzhong Wang, Haiping Su, Yingzi Ou
 • GraspNet: An Efficient Convolutional Neural Network for Real-time Grasp Detection for Low-powered Devices, Umar Asif, Jianbin Tang, Stefan Harrer
 • Multi-modal Sentence Summarization with Modality Attention and Image Filtering, Haoran Li, Junnan Zhu, Jiajun Zhang, Chengqing Zong, Tianshang Liu
 • Pairwise-Ranking based Collaborative Recurrent Neural Networks for Clinical Event Prediction, Zhi Qiao, Shiwan Zhao, Cao Xiao, Xiang Li, Yong Qin, Fei Wang
 • An Encoder-Decoder Framework Translating Natural Language to Structural Query Language, Ruichu Cai, Boyan Xu, Zhenjie Zhang, Xiaoyan Yang, Zijian Li, Zhihao Liang
 • Weakly Learning to Match Experts in Online Community, Yujie Qian, Jie Tang, Kan Wu
 • Exploiting POI-Specific Geographical Influence for Point-of-Interest Recommendation, Hao Wang, Huawei Shen, Wentao Ouyang, Xueqi Cheng
 • Efficient Attributed Network Embedding via Recursive Randomized Hashing, Wei Wu, Bin Li, Ling Chen, Chengqi Zhang
 • Abducing Relations in Continuous Spaces, Taisuke Sato, Katsumi Inoue, Chiaki Sakama
 • Annotation-Free and One-Shot Learning for Instance Segmentation of Homogeneous Object Clusters, Zheng Wu, Ruiheng Chang, Jiaxu Ma, Cewu Lu, Chi Keung Tang
 • Toward Designing Convergent Deep Operator Splitting Methods for Task-specific Nonconvex Optimization, Risheng Liu, Shichao Cheng, Yi He, Xin Fan, Zhongxuan Luo
 • Interpretable Recommendation via Attraction Modeling: Learning Multilevel Attractiveness over Multimodal Movie Contents, Liang Hu, Songlei Jian, Longbing Cao, Qingkui Chen
 • View-Volume Network for Semantic Scene Completion from a Single Depth Image, Yuxiao Guo, Xin Tong
 • Harnessing Synthesized Abstraction Images to Improve Facial Attribute Recognition, Keke He, Yanwei Fu, Wuhao Zhang, Chengjie Wang, Yu-Gang Jiang, Feiyue Huang, Xiangyang Xue
 • Finite Sample Analysis of LSTD with Random Projections and Eligibility Traces, Haifang Li, Yingce Xia, Wensheng Zhang
 • Centralized Ranking Loss with Weakly Supervised Localization for Fine-Grained Object Retrieval, Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Yanhua Yang
 • HST-LSTM: A Hierarchical Spatial-Temporal Long-Short Term Memory Network for Location Prediction, Dejiang Kong, Fei Wu
 • Estimating Latent People Flow without Tracking Individuals, Yusuke Tanaka, Tomoharu Iwata, Takeshi Kurashima, Hiroyuki Toda, Naonori Ueda
 • Adversarial Metric Learning, Shuo Chen, Chen Gong, Jian Yang, Xiang Li, Yang Wei, Jun Li
 • Deep Text Classification Can be Fooled, Bin Liang, Hongcheng Li, Miaoqiang Su, Pan Bian, Xirong Li, Wenchang Shi
 • Computational Aspects of the Preference Cores of Supermodular Two-Scenario Cooperative Games, Daisuke Hatano, Yuichi Yoshida
 • Learning with Adaptive Neighbors for Image Clustering, Yang Liu, Quanxue Gao, Zhaohua Yang, Shujian Wang
 • Preventing Disparate Treatment in Sequential Decision Making, Hoda Heidari, Andreas Krause
 • Goal-Oriented Chatbot Dialog Management Bootstrapping with Transfer Learning, Vladimir Ilievski, Claudiu Musat, Andreea Hossman, Michael Baeriswyl
 • Submodularity-Inspired Data Selection for Goal-Oriented Chatbot Training Based on Sentence Embeddings , Mladen Dimovski, Vladimir Ilievski, Claudiu Musat, Andreea Hossman, Michael Baeriswyl
 • Fostering Cooperation in Structured Populations Through Local and Global Interference Strategies, The Anh Han, Simon Lynch, Long Tran-Thanh, Santos Francisco C.
 • DehazeGAN: When Image Dehazing Meets Differential Programming, Hongyuan Zhu, Xi Peng, Vijay Chandrasekhar, Liyuan Li, Joo-Hwee Lim
 • A Generic Approach for Accelerating Stochastic Zeroth-Order Convex Optimization, Xiaotian Yu, Irwin King, Michael R. Lyu, Tianbao Yang
 • A Question Type Driven Framework to Diversify Visual Question Generation, Zhihao Fan, zhongyu wei, Piji Li, Yanyan Lan, Xuanjing Huang
 • Policy Optimization with Second-Order Advantage Information, Jiajin Li, Baoxiang Wang, Shengyu Zhang
 • Trajectory-User Linking via Variational AutoEncoder, Fan Zhou, Qiang Gao, Goce Trajcevski, Kunpeng Zhang, Ting Zhong, Fengli Zhang
 • ANOMALOUS: A Joint Modeling Approach for Anomaly Detection on Attributed Networks, Zhen Peng, Minnan Luo, Jundong Li, Huan Liu, Qinghua Zheng
 • High Resolution Feature Recovering for Accelerating Urban Scene Parsing, Rui Zhang, Sheng Tang, Luoqi Liu, Yongdong Zhang, Jintao Li, Shuicheng Yan
 • Inconsistency Measures for Repair Semantics in OBDA, Bruno Yun, Srdjan Vesic, Madalina Croitoru, Pierre Bisquert
 • Drug Similarity Integration Through Attentive Multi-view Graph Auto-Encoders, Tengfei Ma, Cao Xiao, Jiayu Zhou, Fei Wang
 • Solving Separable Nonsmooth Problems Using Frank-Wolfe with Uniform Affine Approximations, Edward Cheung, Yuying Li
 • Human Motion Generation via Cross-Space Constrained Sampling, Zhongyue Huang, Jingwei Xu, Bingbing Ni
 • Online Continuous-Time Tensor Factorization Based on Pairwise Interactive Point Processes, Hongteng Xu, Dixin Luo, Lawrence Carin
 • Generating Thematic Chinese Poetry using Conditional Variational Autoencoders with Hybrid Decoders, Xiaopeng Yang, Xiaowen Lin, Shunda Suo, Ming Li
 • Beyond Polarity: Interpretable Financial Sentiment Analysis with Hierarchical Query-driven Attention, Ling Luo, Xiang Ao, Feiyang Pan, Jin Wang, Tong Zhao, Ningzi Yu, Qing He
 • Learning Transferable UAV for Forest Visual Perception, Lyujie Chen, Wufan Wang, Jihong Zhu
 • Distortion-aware CNNs for Spherical Images, Qiang Zhao, Chen Zhu, Feng Dai, Yike Ma, Guoqing Jin, Yongdong Zhang
 • Automatic Gating of Attributes in Deep Structure, Xiaoming Jin, Tao He, Cheng Wan, Lan Yi, Guiguang Ding, Dou Shen
 • Cascaded Low Rank and Sparse Representation on Grassmann Manifolds, Boyue Wang, Yongli Hu, Junbin Gao, Yanfeng Sun, Baocai Yin
 • Convolutional Neural Networks based Click-Through Rate Prediction with Multiple Feature Sequences, Patrick P. K. Chan, Xian Hu, Lili Zhao, Daniel S. Yeung, Dapeng Liu, Lei Xiao
 • Exact Low Tubal Rank Tensor Recovery from Gaussian Measurements, Canyi Lu, Jiashi Feng, Zhouchen Lin, Shuicheng Yan
 • De-biasing Covariance-Regularized Discriminant Analysis, Haoyi Xiong, Wei Cheng, Yanjie Fu, Wenqing Hu, Jiang Bian, Zhishan Guo
 • Complementary Learning of Word Embeddings, Yan Song, Shuming Shi
 • Watching a Small Portion could be as Good as Watching All: Towards Efficient Video Classification, Hehe Fan, Zhongwen Xu, Linchao Zhu, Chenggang Yan, Jianjun Ge, Yi Yang
 • Assigning Personality/Profile to a Chatting Machine for Coherent Conversation Generation, Qiao Qian, Minlie Huang, Haizhou Zhao, Jingfang Xu, Xiaoyan Zhu
 • Dynamic Hypergraph Structure Learning, Zizhao Zhang, Haojie Lin, Yue Gao
 • Complementary Binary Quantization for Joint Multiple Indexing, Qiang Fu, Xu Han, Xianglong Liu, Jingkuan Song, Cheng Deng
 • MASTER: across Multiple social networks, integrate Attribute and STructure Embedding for Reconciliation, Sen Su, Li Sun, Zhongbao Zhang, Gen Li, Jielun Qu
 • Where to Prune: Using LSTM to Guide End-to-end Pruning, Jing Zhong, Guiguang Ding, Yuchen Guo, Jungong Han, Bin Wang
 • IncepText: A New Inception-Text Module with Deformable PSROI Pooling for Multi-Oriented Scene Text Detection, Yang Qiangpeng, Cheng Mengli, Zhou Wenmeng, Chen Yan, Qiu Minghui, Lin Wei
 • Knowledge-Embedded Representation Learning for Fine-Grained Image Recognition, Tianshui Chen, Liang Lin, Riquan Chen, Yang Wu, Xiaonan Luo
 • Deep Attribute Guided Representation for Heterogeneous Face Recognition, Decheng Liu, Nannan Wang, Chunlei Peng, Jie Li, Xinbo Gao
 • Deep Reasoning with Knowledge Graph for Social Relationship Understanding, Zhouxia Wang, Tianshui Chen, Jimmy Ren, Weihao Yu, Hui Cheng, Liang Lin
 • Cuckoo Feature Hashing: Dynamic Weight Sharing for Sparse Analytics, Jinyang Gao, Beng Chin Ooi, Yanyan Shen, Wang-Chien Lee
 • JUMP: a Jointly Predictor for User Click and Dwell Time, Zhou Tengfei, Hui Qian, Zebang Shen, Chao Zhang, Chengwei Wang, Shichen Liu, Wenwu Ou
 • Learning to Write Stylized Chinese Characters by Reading a Handful of Examples, Danyang Sun, TongZheng Ren, Chongxuan Li, Hang Su, Jun Zhu
 • Adaboost with Auto-Evaluation for Conversational Models, Juncen Li, Ping Luo, Ganbin Zhou, Fen Lin, Cheng Niu
 • Generative Adversarial Positive-Unlabelled Learning, Ming Hou, Brahim Chaib-draa, Chao Li, Qibin Zhao
 • Ceteris paribus majority for social ranking, Adrian Haret, Hossein Khani, Stefano Moretti, Meltem Ozturk
 • Boosting MCSes Enumeration, Éric Grégoire, Yacine Izza, Jean-Marie Lagniez
 • Mixed Link Networks, Wenhai Wang, Xiang Li, Tong Lu, Jian Yang
 • Query Answering in Propositional Circumscription, Mario Alviano
 • Reasoning about Consensus when Opinions Diffuse through Majority Dynamics, Vincenzo Auletta, Diodato Ferraioli, Gianluigi Greco
 • Stochastic Fractional Hamiltonian Monte Carlo, Nanyang Ye, Zhanxing Zhu
 • Semantic Locality-Aware Deformable Network for Clothing Segmentation, Wei Ji, Xi Li, Yueting Zhuang, Omar El Farouk Bourahla, Yixin Ji, Shihao Li, Jiabao Cui
 • Progressive Blockwise Knowledge Distillation for Neural Network Acceleration, Hui Wang, Hanbin Zhao, Xi Li, Xu Tan
 • Lifted Filtering via Exchangeable Decomposition, Stefan Lüdtke, Max Schröder, Sebastian Bader, Kristian Kersting, Thomas Kirste
 • Incomplete Multi-View Weak-Label Learning, Qiaoyu Tan, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Jun Wang, Zili Zhang
 • Multi-Label Co-Training, Yuying Xing, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Jun Wang, Zili Zhang
 • MEnet: A Metric Expression Network for Salient Object Segmentation, Shulian Cai, Jiabin Huang, Delu Zeng, Xinghao Ding, John Paisley
 • Parameterised Queries and Lifted Query Answering, Tanya Braun, Ralf Möller
 • Knowledge-Guided Agent-Tactic-Aware Learning for StarCraft Micromanagement, Yue Hu, Juntao Li, Xi Li, Gang Pan, Mingliang Xu
 • Improving Deep Neural Network Sparsity through Decorrelation Regularization, Xiaotian Zhu, Wengang Zhou, Houqiang Li
 • Sharing Residual Units Through Collective Tensor Factorization To Improve Deep Neural Networks, Yunpeng Chen, Xiaojie Jin, Bingyi Kang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan
 • Galaxy Network Embedding: A Hierarchical Community Structure Preserving Approach, Lun Du, Zhicong Lu, Yun Wang, Guojie Song, Yiming Wang, Wei Chen
 • CR-GAN: Learning Complete Representations for Multi-view Generation, Yu Tian, Xi Peng, Long Zhao, Shaoting Zhang, Dimitris Metaxas
 • Approval-Based Multi-Winner Rules and Strategic Voting, Martin Lackner, Piotr Skowron
 • Think Globally, Embed Locally — Locally Linear Meta-embedding of Words, Danushka Bollegala, Kohei Hayashi, Ken-ichi Kawarabayashi
 • Online Pricing for Revenue Maximization with Unknown Time Discounting Valuations, Weichao Mao, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Guihai Chen
 • Maximin Share Allocations on Cycles, Zbigniew Lonc, Miroslaw Truszczynski
 • Power-law Distribution Aware Trust Prediction, Xiao Wang, Ziwei Zhang, Jing Wang, Peng Cui, Shiqiang Yang
 • Abstraction of Agents Executing Online and their Abilities in the Situation Calculus, Bita Banihashemi, Giuseppe De Giacomo, Yves Lesperance
 • Representation Learning for Scene Graph Completion via Jointly Structural and Visual Embedding, Hai Wan, Yonghao Luo, Bo Peng, Wei-Shi Zheng
 • Fast Factorization-free Kernel Learning for Unlabeled Chunk Data Streams, Yi Wang, Nan Xue, Xin Fan, Jiebo Luo, Risheng Liu, Bin Chen, Haojie Li, Zhongxuan Luo
 • A Joint Learning Approach to Intelligent Job Interview Assessment, Dazhong Shen, Hengshu Zhu, Chen Zhu, Tong Xu, Chao Ma, Hui Xiong
 • Possibilistic ASP Base Revision by Certain Input, Laurent Garcia, Claire Lefèvre, Odile Papini, Igor Stéphan, Eric Würbel
 • Machine Learning and Constraint Programming for Relational-To-Ontology Schema Mapping, Diego De Uña, Nataliia Rümmele, Graeme Gange, Peter Schachte, Peter J. Stuckey
 • Matrix completion with Preference Ranking for Top-N Recommendation, Zengmao Wang, Yuhong Guo, Bo Du
 • On the Complexity of Chore Division, Alireza Farhadi, Mohammad Hajiaghayi
 • Distributed Primal-Dual Optimization for Non-uniformly Distributed Data, Minhao Cheng, Cho-Jui Hsieh
 • PEORL: Integrating Symbolic Planning and Hierarchical Reinforcement Learning for Robust Decision-Making, Fangkai Yang, Daoming Lyu, Bo Liu, Steven Gustafson
 • A Savage-style Utility Theory for Belief Functions, Chunlai Zhou, Biao Qin, Xiaoyong Du
 • Deep CNN Denoiser and Multi-layer Neighbor Component Embedding for Face Hallucination, Junjun Jiang, Yi Yu, Jinhui Hu, Suhua Tang, Jiayi Ma
 • Accelerating Convolutional Networks via Global & Dynamic Filter Pruning, Shaohui Lin, Rongrong Ji, Yuchao Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Baochang Zhang
 • Text Emotion Distribution Learning via Multi-Task Convolutional Neural Network, Yuxiang Zhang, Jiamei Fu, Dongyu She, Ying Zhang, Senzhang Wang, Jufeng Yang
 • Learning Robust Gaussian Process Regression for Visual Tracking, Linyu Zheng, Ming Tang, Jinqiao Wang
 • Reinforced Self-Attention Network: a Hybrid of Hard and Soft Attention for Sequence Modeling, Tao Shen, Tianyi Zhou, Guodong Long, Jing Jiang, Sen Wang, Chengqi Zhang
 • Extended Increasing Cost Tree Search for Non-Unit Cost Domains, Thayne Walker, Nathan Sturtevant, Ariel Felner
 • Optimal Bidding Strategy for Brand Advertising, Takanori Maehara, Atsuhiro Narita, Jun Baba, Takayuki Kawabata
 • Event Factuality Identification via Generative Adversarial Networks with Auxiliary Classification, Zhong Qian, Peifeng Li, Yue Zhang, Guodong Zhou, Qiaoming Zhu
 • An Ensemble of Retrieval-Based and Generation-Based Human-Computer Conversation Systems?, Yiping Song, Cheng-Te Li, Jian-Yun Nie, Ming Zhang, Dongyan Zhao, Rui Yan
 • Constructing Narrative Event Evolutionary Graph for Script Event Prediction, Zhongyang Li, Xiao Ding, Ting Liu
 • Tag-based Weakly-supervised Hashing for Image Retrieval, Ziyu Guan, Fei Xie, Wanqing Zhao, Xiaopeng Wang, Long Chen, Wei Zhao, Jinye Peng
 • Extracting Action Sequences from Texts Based on Deep Reinforcement Learning, Wenfeng Feng, Hankz Hankui Zhuo, Subbarao Kambhampati
 • PLASTIC: Prioritize Long and Short-term Information in Top-n Recommendation using Adversarial Training, Wei Zhao, Benyou Wang, Jianbo Ye, Yongqiang Gao, Min Yang, Xiaojun Chen
 • Multi-Turn Video Question Answering via Multi-Stream Hierarchical Attention Context Network, Zhou Zhao, Xinghua Jiang, Deng Cai, Jun Xiao, Xiaofei He, Shiliang Pu
 • Long-Term Human Motion Prediction by Modeling Motion Context and Enhancing Motion Dynamics, Yongyi Tang, Lin Ma, Wei Liu, Wei-Shi Zheng
 • Self-weighted Multiple Kernel Learning for Graph-based Clustering and Semi-supervised Classification, Zhao Kang, Xiao Lu, Jinfeng Yi, Zenglin Xu
 • AAR-CNNs: Auto Adaptive Regularized Convolutional Neural Networks, Yao Lu, Guangming Lu, Yuanrong Xu, Bob Zhang
 • Positive and Unlabeled Learning via Loss Decomposition and Centroid Estimation, Hong Shi, Shaojun Pan, Jian Yang, Chen Gong
 • Neural Machine Translation with Key-Value Memory-Augmented Attention, Fandong Meng, Zhaopeng Tu, Yong Cheng, Haiyang Wu, Junjie Zhai, Yuekui Yang, Di Wang
 • Show, Observe and Tell: Attribute-driven Attention Model for Image Captioning, Chen Hui, Guiguang Ding, Zijia Lin, Sicheng Zhao, Jungong Han
 • Does Tail Label Help for Large-Scale Multi-Label Learning, Tong Wei, Yu-Feng Li
 • TreeNet: Learning Sentence Representations with Unconstrained Tree Structure, Zhou Cheng, Chun Yuan, Jiancheng Li, Haiqin Yang
 • Tri-net for Semi-Supervised Deep Learning, Dong-Dong Chen, Wei Wang, Wei Gao, Zhi-Hua Zhou
 • Adaptive Graph Guided Embedding for Multi-label Annotation, Lichen Wang, Zhengming Ding, Yun Fu
 • Scalable Rule Learning via Learning Representation, Pouya Ghiasnezhad Omran, Kewen Wang, Zhe Wang
 • Efficient Adaptive Online Learning via Frequent Directions, Yuanyu Wan, Nan Wei, Lijun Zhang
 • Bootstrapping Entity Alignment with Knowledge Graph Embedding, Zequn Sun, Wei Hu, Qingheng Zhang, Yuzhong Qu
 • Deeply-Supervised CNN Model for Action Recognition with Trainable Feature Aggregation, Yang Li, Kan Li, Xinxin Wang
 • Learning Unmanned Aerial Vehicle Control for Autonomous Target Following, Siyi Li, Tianbo Liu, Chi Zhang, Dit-Yan Yeung, Shaojie Shen
 • Progressive Generative Hashing for Image Retrieval, Yuqing Ma, Yue He, Fan Ding, Sheng Hu, Jun Li, Xianglong Liu
 • Truthful Fair Division without Free Disposal, Xiaohui Bei, Guangda Huzhang, Warut Suksompong
 • Medical Concept Embedding with Time-aware Attention, Xiangrui Cai, Jinyang Gao, Kee Yuan Ngiam, Beng Chin Ooi, Ying Zhang, Xiaojie Yuan
 • Extracting Privileged Information from Untagged Corpora for Classifier Learning, Yazhou Yao, Jian Zhang, Fumin Shen, Wankou Yang, Xian-Sheng Hua, Zhenmin Tang
 • Cost-Effective Active Learning for Hierarchical Multi-Label Classification, Yi-Fan Yan, Sheng-Jun Huang
 • Minimizing Adaptive Regret with One Gradient per Iteration, Guanghui Wang, Dakuan Zhao, Lijun Zhang
 • Age Estimation Using Expectation of Label Distribution Learning, Bin-Bin Gao, Hong-Yu Zhou, Jianxin Wu, Xin Geng
 • A^3NCF: An Adaptive Aspect Attention Model for Rating Prediction, Zhiyong Cheng, Ying Ding, Xiangnan He, Lei Zhu, Xuemeng Song, Mohan Kankanhalli
 • Answering Mixed Type Questions about Daily Living Episodes, Taiki Miyanishi, Jun-ichiro Hirayama, Atsunori Kanemura, Motoaki Kawanabe
 • Bandit Online Learning on Graphs via Adaptive Optimization, Peng Yang, Peilin Zhao, Xin Gao
 • Robust Auto-Weighted Multi-View Clustering, Pengzhen Ren, Yun Xiao, Pengfei Xu, Jun Guo, Xiaojiang Chen, Xin Wang, Dingyi Fang
 • R-SVM+: Robust Learning with Privileged Information, Xue Li, Bo Du, Chang Xu, Yipeng Zhang, Lefei Zhang, Dacheng Tao
 • SSR-Net: A Compact Soft Stagewise Regression Network for Age Estimation, Tsun-Yi Yang, Yi-Hsuan Huang, Yen-Yu Lin, Pi-Cheng Hsiu, Yung-Yu Chuang
 • Co-attention CNNs for Unsupervised Object Co-segmentation, Kuang-Jui Hsu, Yen-Yu Lin, Yung-Yu Chuang
 • On Fair Price Discrimination in Multi-Unit Markets, Michele Flammini, Manuel Mauro, Matteo Tonelli
 • Code Completion with Neural Attention and Pointer Networks, Jian Li, Yue Wang, Michael R. Lyu, Irwin King
 • Causal Inference in Time Series via Supervised Learning, Yoichi Chikahara, Akinori Fujino
 • Student-t Variational Autoencoder for Robust Density Estimation, Hiroshi Takahashi, Tomoharu Iwata, Yuki Yamanaka, Masanori Yamada, Satoshi Yagi
 • LC-RNN: A Deep Learning Model for Traffic Speed Prediction, Zhongjian Lv, Jiajie Xu, Kai Zheng, Hongzhi Yin, Pengpeng Zhao, Xiaofang Zhou
 • A Novel Neural Network Model based on Cerebral Hemispheric Asymmetry for EEG Emotion Recognition, Yang Li, Wenming Zheng, Zhen Cui, Tong Zhang, Yuan Zong
 • Dual Conditional GANs for Face Aging and Rejuvenation, Jingkuan Song, Jingqiu Zhang, Lianli Gao, Xianglong Liu, Heng Tao Shen
 • Periodic-CRN: A Convolutional Recurrent Model for Crowd Density Prediction with Recurring Periodic Patterns, Ali Zonoozi, Jung Jae Kim, Xiaoli Li, Gao Cong
 • From Conjunctive Queries to Instance Queries in Ontology-Mediated Querying, Cristina Feier, Carsten Lutz, Frank Wolter
 • Preference orders on families of sets – when can impossibility results be avoided?, Jan Maly, Miroslaw Truszczynski, Stefan Woltran
 • Refine or Represent: Residual Networks with Explicit Channel-wise Configuration, Yanyan Shen, Jinyang Gao
 • Non-decreasing Payment Rules for Combinatorial Auctions, Vitor Bosshard, Ye Wang, Sven Seuken
 • Active Object Reconstruction Using a Guided View Planner, Xin Yang, Yuanbo Wang, Yaru Wang, Baocai Yin, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei, Hongbo Fu
 • Patent Litigation Prediction: A Convolutional Tensor Factorization Approach, Qi Liu, Han Wu, Yuyang Ye, Hongke Zhao, Chuanren Liu, Dongfang Du
 • Markov Random Neural Fields for Face Sketch Synthesis, Mingjin Zhang, Nannan Wang, Xinbo Gao, Yunsong Li
 • A Unified Analysis of Stochastic Momentum Methods for Deep Learning, Yan Yan, Tianbao Yang, Zhe Li, Qihang Lin, Yi Yang
 • Dynamic Bayesian Logistic Matrix Factorization for Recommendation with Implicit Feedback, Yong Liu, Lifan Zhao, Guimei Liu, Xinyan Lu, Peng Gao, Xiaoli Li, Zhihui Jin
 • Towards Reading Comprehension for Long Documents, Yuanxing Zhang, Yangbin Zhang, Kaigui Bian, Xiaoming Li
 • Spatio-Temporal Graph Convolutional Networks: A Deep Learning Framework for Traffic Forecasting, Bing Yu, Haoteng Yin, Zhanxing Zhu
 • Globally Optimized Mutual Influence Aware Ranking in E-Commerce Search, Tao Zhuang, Wenwu Ou, Zhirong Wang
 • Zero Shot Learning via Low-rank Embedded Semantic AutoEncoder, Yang Liu, Quanxue Gao, Jin Li, Jungong Han, Ling Shao
 • Unsupervised Disentangled Representation Learning with Analogical Relations, Zejian Li, Yongchuan Tang, Yongxing He
 • Attentional Image Retweet Modeling via Multi-Faceted Ranking Network Learning, Zhou Zhao, Lingtao Meng, Jun Xiao, Min Yang, Fei Wu, Deng Cai, Xiaofei He, Yueting Zhuang
 • Dynamic Resource Routing using Real-Time Dynamic Programming, Sebastian Schmoll, Matthias Schubert
 • Multi-Task Clustering with Model Relation Learning, Xiaotong Zhang, Xianchao Zhang, Han Liu, Jiebo Luo
 • Integrative Network Embedding via Deep Joint Reconstruction, Di Jin, Meng Ge, Liang Yang, Dongxiao He, Longbiao Wang, Weixiong Zhang
 • An Adaptive Hierarchical Compositional Model for Phrase Embedding, Bing Li, Xiaochun Yang, Bin Wang, Wei Wang, Wei Cui, Xianchao Zhang
 • Finding Communities with Hierarchical Semantics by Distinguishing General and Specialized topics, Ge Zhang, Di Jin, Jian Gao, Pengfei Jiao, Françoise Fogelman-Soulié, Xin Huang
 • ACV-tree: A New Method for Sentence Similarity Modeling, Yuquan Le, Zhi-Jie Wang, Zhe Quan, Jiawei He, Bin Yao
 • Localized Incomplete Multiple Kernel k-means, Xinzhong Zhu, Xinwang Liu, Miaomiao Li, En Zhu, Li Liu, Zhiping Cai, Jianping Yin, Wen Gao
 • NeuRec: On Nonlinear Transformation for Personalized Ranking, Shuai Zhang, Lina Yao, Aixin Sun, Sen Wang, Guodong Long, Manqing Dong
 • Traffic Light Scheduling, Value of Time, and Incentives, Argyrios Deligkas, Erez Karpas, Ron Lavi, Rann Smorodinsky
 • SafeNet: Scale-normalization and Anchor-based Feature Extraction Network for Person Re-identification, Kun Yuan, Qian Zhang, Chang Huang, Shiming Xiang, Chunhong Pan
 • Chinese Poetry Generation with a Working Memory Model, Xiaoyuan Yi, Maosong Sun, Ruoyu Li, Zonghan Yang
 • A Normalized Convolutional Neural Network for Guided Sparse Depth Upsampling, Jiashen Hua, Xiaojin Gong
 • Pseudo-Boolean Constraints from a Knowledge Representation Perspective, Daniel Le Berre, Pierre Marquis, Stefan Mengel, Romain Wallon
 • Expectation Optimization with Probabilistic Guarantees in POMDPs with Discounted-Sum Objectives, Krishnendu Chatterjee, Adrián Elgyütt, Petr Novotný, Owen Rouillé
 • Reinforcing Coherence for Sequence to Sequence Model in Dialogue Generation, Hainan Zhang, Yanyan Lan, Jiafeng Guo, Jun Xu, Xueqi Cheng
 • Scalable Multiplex Network Embedding, Hongming Zhang, Liwei Qiu, Lingling Yi, Yangqiu Song
 • Efficient Pruning of Large Knowledge Graphs, Stefano Faralli, Irene Finocchi, Simone Paolo Ponzetto, Paola Velardi
 • Approximating Word Ranking and Negative Sampling for Word Embedding, Guibing Guo, Shichang Ouyang, Fajie Yuan, Xingwei Wang
 • Strategyproof and Fair Matching Mechanism for Union of Symmetric M-convex Constraints, Yuzhe Zhang, Kentaro Yahiro, Nathanael Barrot, Makoto Yokoo
 • DeepTravel: a Neural Network Based Travel Time Estimation Model with Auxiliary Supervision, Hanyuan Zhang, Hao Wu, Weiwei Sun, Baihua Zheng
 • Brain-inspired Balanced Tuning for Spiking Neural Networks, Tielin Zhang, Yi Zeng, Dongcheng Zhao, Bo Xu
 • Two Sides of the Same Coin: Belief Revision and Enforcing Arguments, Adrian Haret, Johannes P. Wallner, Stefan Woltran
 • Automata-Theoretic Foundations of FOND Planning for LTLf and LDLf Goals, Giuseppe De Giacomo, Sasha Rubin
 • Embracing Change by Abstraction Materialization Maintenance for Large ABoxes, Markus Brenner, Birte Glimm
 • Uncertainty Sampling for Action Recognition via Maximizing Expected Average Precision, Hanmo Wang, Xiaojun Chang, Lei Shi, Yi Yang, Yi-Dong Shen
 • Optimal Cruiser-Drone Traffic Enforcement Under Energy Limitation, Ariel Rosenfeld, Oleg Maximov, Sarit Kraus
 • A General Approach to Running Time Analysis of Multi-objective Evolutionary Algorithms, Chao Bian, Chao Qian, Ke Tang
 • Unsupervised Deep Hashing via Binary Latent Factor Models for Large-scale Cross-modal Retrieval, Gengshen Wu, Zijia Lin, Jungong Han, Li Liu, Guiguang Ding, Baochang Zhang, Jialie Shen
 • DELF: A Dual-Embedding based Deep Latent Factor Model for Recommendation, Weiyu Cheng, Yanyan Shen, Yanmin Zhu, Linpeng Huang
 • Hierarchical Electricity Time Series Forecasting for Integrating Consumption Patterns Analysis and Aggregation Consistency, Yue Pang, Bo Yao, Xiangdong Zhou, Yong Zhang, Yiming Xu, Zijing Tan
 • Mixture of GANs for Clustering, Yang Yu, Wen-Ji Zhou
 • An Exact Algorithm for Maximum k-Plexes in Massive Graphs, Jian Gao, Jiejiang Chen, Minghao Yin, Rong Chen, Yiyuan Wang
 • Regularizing Deep Neural Networks with an Ensemble-based Decorrelation Method, Shuqin Gu, Yuexian Hou, Lipeng Zhang, Yazhou Zhang
 • Classification Transfer for Qualitative Reasoning Problems, Manuel Bodirsky, Peter Jonsson, Barnaby Martin, Antoine Mottet
 • Collaborative Learning for Weakly Supervised Object Detection, Jiajie Wang, Jiangchao Yao, Ya Zhang, Rui Zhang
 • Robust Feature Selection on Incomplete Data, Wei Zheng, Xiaofeng Zhu, Yonghua Zhu, Shichao Zhang
 • An Information Theory based Approach to Multisource Clustering, Pierre-Alexandre Murena, Jérémie Sublime, Basarab Matei, Antoine Cornuéjols
 • DMC: A Distributed Model Counter, Jean-Marie Lagniez, Pierre Marquis, Nicolas Szczepanski
 • Collaborative and Attentive Learning for Personalized Image Aesthetic Assessment, Guolong Wang, Junchi Yan, Zheng Qin
 • Adversarially Regularized Graph Autoencoder for Graph Embedding, Shirui Pan, Ruiqi Hu, Guodong Long, Jing Jiang, Lina Yao, Chengqi Zhang
 • Semi-Supervised Optimal Margin Distribution Machines, Teng Zhang, Zhi-Hua Zhou
 • Towards Better Representation Learning for Personalized News Recommendation: a Multi-Channel Deep Fusion Approach, Jianxun Lian, Fuzheng Zhang, Xing Xie, Guangzhong Sun
 • Multiwinner Voting with Fairness Constraints, Elisa Celis, Lingxiao Huang, Nisheeth Vishnoi
 • Scalable Initial State Interdiction for Factored MDPs, Swetasudha panda, Yevgeniy Vorobeychik
 • When Image Denoising Meets High-Level Vision Tasks: A Deep Learning Approach, Ding Liu, Bihan Wen, Xianming Liu, Zhangyang Wang, Thomas Huang
 • A fast algorithm for generalized arc consistency of the alldifferent constraint, Xizhe Zhang, Qian Li, Weixiong Zhang
 • Transformable Convolutional Neural Network for Text Classification, Liqiang Xiao, Honglun Zhang, Wenqing Chen, Yongkun Wang, Yaohui Jin
 • Reliable Multi-class Classification based on Pairwise Epistemic and Aleatoric Uncertainty, Vu-Linh Nguyen, Sébastien Destercke, Marie-Hélène Masson, Eyke Hüllermeier
 • Deep Multi-View Concept Learning, Cai Xu, Ziyu Guan, Wei Zhao, Yunfei Niu, Quan Wang, Zhiheng Wang
 • Optimization based Layer-wise Magnitude-based Pruning for DNN Compression, Guiying Li, Chao Qian, Chunhui Jiang, Xiaofen Lu, Ke Tang
 • Learning Conceptual Space Representations of Interrelated Concepts, Zied Bouraoui, Steven Schockaert
 • Siamese CNN-BiLSTM Architecture for 3D Shape Representation Learning, Guoxian Dai, Jin Xie, Yi Fang
 • Verifying Emergence of Bounded Time Properties in Probabilistic Swarm Systems, Alessio Lomuscio, Edoardo Pirovano
 • Small undecidable problems in epistemic planning, Sébastien Lê Cong, Sophie Pinchinat, François Schwarzentruber
 • Cross-Modality Person Re-Identification with Generative Adversarial Training, Pingyang Dai, Rongrong Ji, Haibin Wang, Qiong Wu, Yuyu Huang
 • Algorithms for the Nearest Assignment Problem, Sara Rouhani, Tahrima Rahman, Vibhav Gogate
 • Densely Connected CNN with Multi-scale Feature Attention for Text Classification, Shiyao Wang, Minlie Huang, Zhidong Deng
 • Towards Enabling Binary Decomposition for Partial Label Learning, Xuan Wu, Min-Ling Zhang
 • Sequential Recommender System based on Hierarchical Attention Networks, Haochao Ying, Fuzhen Zhuang, Fuzheng Zhang, Yanchi Liu, Guandong Xu, Xing Xie, Hui Xiong, Jian Wu
 • Horn-Rewritability vs PTime Query Evaluation in Ontology-Mediated Querying, Andre Hernich, Carsten Lutz, Fabio Papacchini, Frank Wolter
 • On the Satisfiability Threshold of Random Community-Structured SAT, Dina Barak-Pelleg, Daniel Berend
 • Dynamic Network Embedding : An Extended Approach for Skip-gram based Network Embedding, Lun Du, Yun Wang, Guojie Song, Zhicong Lu, Junshan Wang
 • Approximation Guarantees of Stochastic Greedy Algorithms for Subset Selection, Chao Qian, Yang Yu, Ke Tang
 • Inferring Temporal Knowledge for Near-Periodic Recurrent Events, Dinesh Raghu, Surag Nair, Mausam .
 • A Social Interaction Activity based Time-Varying User Vectorization Method for Online Social Networks, Tianyi Hao, Longbo Huang
 • Cost-aware Cascading Bandits, Ruida Zhou, Chao Gan, Jing Yang, Cong Shen
 • Online Kernel Selection via Incremental Sketched Kernel Alignment, Xiao Zhang, Shizhong Liao
 • Best-Case and Worst-Case Behavior of Greedy Best-First Search, Manuel Heusner, Thomas Keller, Malte Helmert
 • Argumentation-Based Recommendations: Fantastic Explanations and How to Find Them, Antonio Rago, Oana Cocarascu, Francesca Toni
 • Ex-post IR dynamic auctions with cost-per-action payments, Weiran Shen, Zihe Wang, Song Zuo
 • Deep into Hypersphere: Robust and Unsupervised Anomaly Discovery in Dynamic Networks, Xian Teng, Muheng Yan, Ali Mert Ertugrul, Yu-Ru Lin
 • Belief Update in the Horn Fragment, Nadia Creignou, Adrian Haret, Odile Papini, Stefan Woltran
 • Meta-Level Control of Anytime Algorithms with Online Performance Prediction, Justin Svegliato, Kyle Hollins Wray, Shlomo Zilberstein
 • Probabilistic Verification for Obviously Strategyproof Mechanisms, Diodato Ferraioli, Carmine Ventre
 • Multi-Agent Path Finding with Deadlines, Hang Ma, Glenn Wagner, Ariel Felner, Jiaoyang Li, T. K. Satish Kumar, Sven Koenig
 • On the convergence properties of a $K$-step averaging stochastic gradient descent algorithm for nonconvex optimization, Fan Zhou, Guojing Cong
 • Label-Sensitive Task Grouping by Bayesian Nonparametric Approach for Multi-Task Multi-Label Learning, Xiao Zhang, Wenzhong Li, Vu Nguyen, Fuzhen Zhuang, Hui Xiong, Sanglu Lu
 • Ranking Preserving Nonnegative Matrix Factorization, Jing Wang, Feng Tian, Weiwei Liu, Xiao Wang, Wenjie Zhang, Kenji Yamanishi
 • Curriculum Adversarial Training, Qi-Zhi Cai, Chang Liu, Dawn Song
 • Sampling for Approximate Bipartite Network Projection, Nesreen Ahmed, Nick Duffield, Liangzhen Xia
 • Service Exchange Problem, Julien Lesca, Taiki Todo
 • INITIATOR: Noise-contrastive Estimation for Marked Temporal Point Process, Ruocheng Guo, Jundong Li, Huan Liu
 • Equilibrium Behavior in Competing Dynamic Matching Markets, Zhuoshu Li, Neal Gupta, Sanmay Das, John Dickerson
 • Computational Social Choice Meets Databases, Benny Kimelfeld, Phokion Kolaitis, Julia Stoyanovich
 • The Promise and Perils of Myopia in Dynamic Pricing With Censored Information, Meenal Chhabra, Sanmay Das, Ilya Ryzhov
 • Ensemble Neural Relation Extraction with Adaptive Boosting, Dongdong Yang, Senzhang Wang, Zhoujun Li
 • Enhancing Existential Rules by Closed-World Variables, Giovanni Amendola, Nicola Leone, Marco Manna, Pierfrancesco Veltri
 • Geometric Enclosing Networks, Trung Le, Hung Vu, Tu Dinh Nguyen, Dinh Phung
 • An Efficient Algorithm To Compute Distance Between Lexicographic Preference Trees, Minyi Li, Borhan Kazimipour
 • Binary Coding based Label Distribution Learning, Ke Wang, Xin Geng
 • Adversarial Active Learning for Sequences Labeling and Generation, Yue Deng, KaWai Chen, Yilin Shen, Hongxia Jin
 • Recurrent Deep Multiagent Q-Learning for Autonomous Brokers in Smart Grid, Yaodong Yang, Jianye Hao, Mingyang Sun, Zan Wang, Changjie Fan, Goran Strbac
 • On Q-learning Convergence for Non-Markov Decision Processes, Sultan Javed Majeed, Marcus Hutter
 • Achieving Non-Discrimination in Prediction, Lu Zhang, Yongkai Wu, Xintao Wu
 • What game are we playing? End-to-end learning in normal and extensive form games, Chun Kai Ling, Fei Fang, J. Zico Kolter
 • Bayesian Active Edge Evaluation on Expensive Graphs, Sanjiban Choudhury, Siddhartha Srinivasa, Sebastian Scherer
 • Adversarial Constraint Learning for Structured Prediction, Hongyu Ren, Russell Stewart, Jiaming Song, Volodymyr Kuleshov, Stefano Ermon
 • EZLearn: Exploiting Organic Supervision in Automated Data Annotation, Maxim Grechkin, Hoifung Poon, Bill Howe
 • Deep Reinforcement Learning in Ice Hockey for Context-Aware Player Evaluation, Guiliang Liu, Oliver Schulte
 • Incrementally Grounding Expressions for Spatial Relations between Objects, Tiago Mota, Mohan Sridharan
 • 3D-PhysNet: Learning the Intuitive Physics of Non-Rigid Object Deformations, Zhihua Wang, Stefano Rosa, Bo Yang, Sen Wang, Niki Trigoni, Andrew Markham
 • Iterative Metric Learning for Imbalance Data Classification, Nan Wang, Xibin Zhao, Yu Jiang, Yue Gao
 • Adaptive Collaborative Similarity Learning for Unsupervised Multi-view Feature Selection, Xiao Dong, Lei Zhu, Xuemeng Song, Jingjing Li, Zhiyong Cheng
 • Synthesizing Pattern Programs from Examples, Sunbeom So, Hakjoo Oh
 • A Novel Strategy for Active Task Assignment in Crowd Labeling, Zehong Hu, Jie Zhang
 • CSNN: An Augmented Spiking based Framework with Perceptron-Inception, Qi Xu, Yu Qi, Hang Yu, Jiangrong Shen, Huajin Tang, Gang Pan
 • Counterfactual Resimulation for Causal Analysis of Rule-Based Models, Jonathan Laurent, Jean Yang, Walter Fontana
 • Multinomial Logit Bandit with Linear Utility Functions, Mingdong Ou, Nan Li, Shenghuo Zhu, Rong Jin
 • Joint Learning Embeddings for Chinese Words and their Components via Ladder Structured Networks, Yan Song, Shuming Shi, Jing Li
 • Learning Deep Unsupervised Binary Codes for Image Retrieval, Chen Junjie, William K. Cheung, Anran Wang
 • Instance weighting with applications to cross-domain text classification via trading off sample selection bias and variance, Rui Xia, Zhenchun Pan, Feng Xu
 • Simultaneous Clustering and Ranking from Pairwise Comparisons, Jiyi Li, Yukino Baba, Hisashi Kashima
 • CoupledCF: Learning Explicit and Implicit User-item Couplings in Recommendation for Deep Collaborative Filtering, Quangui Zhang, Longbing Cao, Chengzhang Zhu, Zhiqiang Li, Jinguang Sun
 • LSTM Networks for Online Cross-Network Recommendations, Dilruk Perera, Roger Zimmermann
 • Outer Product-based Neural Collaborative Filtering, Xiangnan He, Xiaoyu Du, Xiang Wang, Feng Tian, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua
 • Implicit Non-linear Similarity Scoring for Recognizing Unseen Classes, Yuchen Guo, Guiguang Ding, Jungong Han, Sicheng Zhao, Bin Wang
 • Automatic Opioid User Detection from Twitter: Transductive Ensemble Built on Different Meta-graph Based Similarities over Heterogeneous Information Network, Yujie Fan, Yiming Zhang, Yanfang Ye, Xin Li
 • Label Enhancement for Label Distribution Learning, Ning Xu, An Tao, Xin Geng
 • Generative Warfare Nets: Ensemble via Adversaries and Collaborators, Honglun Zhang, Liqiang Xiao, Wenqing Chen, Yongkun Wang, Yaohui Jin
 • Unsupervised Cross-Modality Domain Adaptation of ConvNets for Biomedical Image Segmentations with Adversarial Loss, Qi Dou, Cheng Ouyang, Cheng Chen, Hao Chen, Pheng-Ann Heng
 • Jointly Learning Network Connections and Link Weights in Spiking Neural Networks, Yu Qi, Jiangrong Shen, Yueming Wang, Huajin Tang, Hang Yu, Zhaohui Wu, Gang Pan
 • Task-Guided and Semantic-Aware Ranking for Academic Author-Paper Correlation Inference, Chuxu Zhang, Lu Yu, Xiangliang Zhang, Nitesh Chawla
 • Label Embedding Based on Multi-Scale Locality Preservation, Cheng-Lun Peng, An Tao, Xin Geng
 • Generalization Bounds for Regularized Pairwise Learning, Yunwen Lei, Shao-Bo Lin, Ke Tang
 • Adversarial Attribute-Image Person Re-identification, Zhou Yin, Wei-Shi Zheng, Ancong Wu, Hong-Xing Yu, Hai Wan, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Jianhuang Lai
 • Dynamic Fair Division Problem with General Valuations, Bo Li, Wenyang Li, Yingkai Li
 • Semi-Supervised Multi-Modal Learning with Incomplete Modalities, Yang Yang, De-Chuan Zhan, Xiang-Rong Sheng, Yuan Jiang
 • Enhanced-alignment Measure for Binary Foreground Map Evaluation, Deng-Ping Fan, Cheng Gong, Yang Cao, Bo Ren, Ming-Ming Cheng, Ali Borji
 • Online Deep Learning: Learning Deep Neural Networks on the Fly, Doyen Sahoo, Quang Pham, Jing Lu, Steven C. H. Hoi
 • Feature Integration with Adaptive Importance Maps for Visual Tracking, Aishi Li, Ming Yang, Wanqi Yang
 • Predicting the Spatio-Temporal Evolution of Chronic Diseases in Population with Human Mobility Data, Yingzi Wang, Xiao Zhou, Anastasios Noulas, Cecilia Mascolo, Xing Xie, Enhong Chen
 • Convolutional Memory Blocks for Depth Data Representation Learning, Keze Wang, Liang Lin, Chuangjie Ren, Wei Zhang, Wenxiu Sun
 • SDMCH: Supervised Discrete Manifold-Embedded Cross-Modal Hashing, Xin Luo, Xiao-Ya Yin, Liqiang Nie, Xuemeng Song, Yongxin Wang, Xin-shun Xu
 • Towards Generalized and Efficient Metric Learning on Riemannian Manifold, Pengfei Zhu, Hao Cheng, Qinghua Hu, Qilong Wang, Changqing Zhang
 • A Multi-task Learning Approach for Image Captioning, Wei Zhao, Benyou Wang, Jianbo Ye, Min Yang, Zhou Zhao, Ruotian Luo, Yu Qiao
 • Aspect Term Extraction with History Attention and Selective Transformation, Xin Li, Lidong Bing, Piji Li, Wai Lam, Zhimou Yang
 • Teaching Machines to Ask Questions, Kaichun Yao, Libo Zhang, Tiejian Luo, Lili Tao, Yanjun Wu
 • Beyond Similar and Dissimilar Relations : A Kernel Regression Formulation for Metric Learning, Pengfei Zhu, Ren Qi, Qinghua Hu, Qilong Wang, Changqing Zhang, Liu Yang
 • Get The Point of My Utterance! Learning Towards Effective Responses with Multi-Head Attention Mechanism, Chongyang Tao, Shen Gao, Mingyue Shang, Wei Wu, Dongyan Zhao, Rui Yan
 • On Whom Should I Perform this Lab Test Next? An Active Feature Elicitation Approach, Sriraam Natarajan, Srijita Das, Nandini Ramanan, Gautam Kunapuli, Predrag Radivojac
 • Fast Vehicle Identification in Surveillance via Ranked Semantic Sampling Based Embedding, Feng Zheng, Xin Miao, Heng Huang
 • Interpretable Drug Target Prediction Using Deep Neural Representation, Yingkai Gao, Achille Fokoue, Heng Luo, Arun Iyengar, Sanjoy Dey, Ping Zhang
 • Personality-Aware Personalized Emotion Recognition from Physiological Signals, Sicheng Zhao, Guiguang Ding, Jungong Han, Yue Gao
 • Multi-modality Sensor Data Classification with Selective Attention, Xiang Zhang, Lina Yao, Chaoran Huang, Sen Wang, Mingkui Tan, Guodong Long, Can Wang
 • Three-Head Neural Network Architecture for Monte Carlo Tree Search, Chao Gao, Martin Mueller, Ryan Hayward
 • Unsupervised Audio Source Separation via Spectrum Energy Preserved Wasserstein Learning, Ning Zhang, Junchi Yan, Yucheng Zhou
 • Estimation with Incomplete Data: The Linear Case, Karthika Mohan, Felix Thoemmes, Judea Pearl
 • Enhancing Semantic Representations of Bilingual Word Embeddings with Syntactic Dependencies, Linli Xu, Wenjun Ouyang, Xiaoying Ren, Yang Wang, Liang Jiang
 • Organizing experience: a deeper look at replay mechanisms for sample-based planning in continuous state domains, Yangchen Pan, Muhammad Zaheer, Adam White, Andrew Patterson, Martha White
 • Time-evolving Text Classification with Deep Neural Networks, Yu He, Jianxin Li, Yangqiu Song, Mutian He, Hao Peng
 • Doubly Aligned Incomplete Multi-view Clustering, Menglei Hu, Songcan Chen
 • Energy-efficient Amortized Inference with Cascaded Deep Classifiers, Jiaqi Guan, Yang Liu, Qiang Liu, Jian Peng
 • MUSCAT: Multi-Scale Spatio-Temporal Learning with Application to Climate Modeling, Jianpeng Xu, Xi Liu, Tyler Wilson, Pang-Ning Tan, Pouyan Hatami, Lifeng Luo
 • Layered Optical Flow Estimation Using a Deep Neural Network with a Soft Mask, Xi Zhang, Di Ma, Xu Ouyang, Shanshan Jiang, Lin Gan, Gady Agam
 • Improving Low Resource Named Entity Recognition using Cross-lingual Knowledge Transfer, Xiaocheng Feng, Xiachong Feng, Bing Qin, Zhangyin Feng, Ting Liu
 • Topic-to-Essay Generation with Neural Networks, Xiaocheng Feng, Ming Liu, Jiahao Liu, Bing Qin, Yibo Sun, Ting Liu
 • Neural Networks Incorporating Unlabeled and Partially-labeled Data for Cross-domain Chinese Word Segmentation, Lujun Zhao, Qi Zhang, Peng Wang, Xiaoyu Liu
 • Efficient DNN Neuron Pruning by Minimizing Layer-wise Nonlinear Reconstruction Error, Chunhui Jiang, Guiying Li, Chao Qian, Ke Tang
 • GELU-Net: A Globally Encrypted, Locally Unencrypted Deep Neural Network for Privacy-Preserved Learning, Qiao Zhang, Cong Wang, Hongyi Wu, Chunsheng Xin, Tran V. Phuong
 • Deep learning based multi-modal addressee recognition in visual scenes with utterances, Thao Le Minh, Nobuyuki Shimizu, Takashi Miyazaki, Koichi Shinoda
 • Faster Training Algorithms for Structured Sparsity-Inducing Norm, Bin Gu, Xingwang Ju, Xiang Li, Guansheng Zheng
 • Learning to Explain Ambiguous Headlines of Online News, Tianyu Liu, Wei Wei, Xiaojun Wan
 • A Fast and Accurate Method for Estimating People Flow from Spatiotemporal Population Data, Yasunori Akagi, Takuya Nishimura, Takeshi Kurashima, Hiroyuki Toda
 • Hybrid Approach of Relation Network and Localized Graph Convolutional Filtering for Breast Cancer Subtype Classification, Sungmin Rhee, Seokjun Seo, Sun Kim
 • Discrete Factorization Machines for Fast Feature-based Recommendation, Han Liu, Xiangnan He, Fuli Feng, Liqiang Nie, Rui Liu, Hanwang Zhang
 • Scheduled Policy Optimization for Natural Language Communication with Intelligent Agents, Wenhan Xiong, Xiaoxiao Guo, Mo Yu, Shiyu Chang, Bowen Zhou, William Yang Wang
 • A Non-Parametric Generative Model for Human Trajectories, Kun Ouyang, Reza Shokri, David Rosenblum, Wenzhuo Yang
 • Coarse-to-fine Image Co-segmentation with Intra and Inter Rank Constraints, Lianli Gao, Jingkuan Song, Dongxiang Zhang, Heng Tao Shen
 • Phrase Table as Recommendation Memory for Neural Machine Translation, Yang Zhao, Yining Wang, Jiajun Zhang, Chengqing Zong
 • Pairwise Liquid Democracy, Markus Brill, Nimrod Talmon
 • From Pixels to Objects: Cubic Visual Attention for Visual Question Answering, Jingkuan Song, Pengpeng Zeng, Lianli Gao, Heng Tao Shen
 • A Reinforced Topic-Aware Convolutional Sequence-to-Sequence Model for Abstractive Text Summarization, Li Wang, Junlin Yao, Yunzhe Tao, Li Zhong, Wei Liu, Qiang Du
 • Opinion Diffusion and Campaigning on Society Graphs, Piotr Faliszewski, Rica Gonen, Martin Koutecký, Nimrod Talmon
 • Co-occurrence Feature Learning from Skeleton Data for Action Recognition and Detection with Hierarchical Aggregation, Chao Li, Qiaoyong Zhong, Di Xie, Shiliang Pu
 • Accelerated Asynchronous Greedy Coordinate Descent Algorithm for SVMs, Bin Gu, Yingying Shan, Xiang Geng, Guansheng Zheng
 • Multiwinner Voting with Restricted Admissible Sets: Complexity and Strategyproofness, Yongjie Yang, Jianxin Wang
 • Exact Algorithms and Complexity of Kidney Exchange, Mingyu Xiao, Xuanbei Wang
 • Hermitian Co-Attention Networks for Text Matching in Asymmetrical Domains, Yi Tay, Anh Tuan Luu, Siu Cheung Hui
 • Point Set Registration for Unsupervised Bilingual Lexicon Induction, Hailong Cao, Tiejun Zhao
 • Fact Checking via Evidence Patterns, Valeria Fionda, Giuseppe Pirrò
 • Self-Adaptive Double Bootstrapped DDPG, Zhuobin Zheng, Chun Yuan, Zhihui Lin, Yangyang Cheng, Hanghao Wu
 • Probabilistic bipolar abstract argumentation frameworks: complexity results, Bettina Fazzinga, Sergio Flesca, Filippo Furfaro
 • Multi-agent Epistemic Planning with Common Knowledge, Qiang Liu, Yongmei Liu
 • Unifying and Merging Deep Neural Networks in Inference Stage, Yi-Min Chou, Yi-Ming Chan, Jia-Hong Lee, Chih-Yi Chiu, Chu-Song Chen
 • Deep Discrete Prototype Multilabel Learning, Xiaobo Shen, Weiwei Liu, Yong Luo, Yew-Soon Ong, Ivor Tsang
 • Domain Adaptation via Tree Kernel Based Maximum Mean Discrepancy for User Consumption Intention Identification, Xiao Ding, Bibo Cai, Ting Liu, Qiankun Shi
 • Modeling Contemporaneous Basket Sequences with Twin Networks for Next-Item Recommendation, Duc-Trong Le, Hady W. Lauw, Yuan Fang
 • Commonsense Knowledge Aware Conversation Generation with Graph Attention, Hao Zhou, Tom Young, Minlie Huang, Haizhou Zhao, Jingfang Xu, Xiaoyan Zhu
 • From the Periphery to the Core: Information Brokerage in an Evolving Network, Bo Yan, Yiping Liu, Jiamou Liu, Yijin Cai, Hongyi Su, Hong Zheng
 • Virtual-to-Real: Learning to Control in Visual Semantic Segmentation, Zhang-Wei Hong, Chen Yu-Ming, Hsuan-Kung Yang, Shih-Yang Su, Tzu-Yun Shann, Yi-Hsiang Chang, Brian Hsi-Lin Ho, Chih-Chieh Tu, Tsu-Ching Hsiao, Sih-Pin Lai, Hsin-Wei Hsiao, Yueh-Chuan Chang, Chun-Yi Lee
 • Model Checking Probabilistic Epistemic Logic for Probabilistic Multiagent Systems, Chen Fu, Andrea Turrini, Xiaowei Huang, Lei Song, Yuan Feng, Lijun Zhang
 • Neural Networks for Predicting Algorithm Runtime Distributions, Katharina Eggensperger, Marius Lindauer, Frank Hutter
 • Online Heterogeneous Transfer Metric Learning, Yong Luo, Tongliang Liu, Yonggang Wen, Dacheng Tao
 • Listen, Think and Listen Again: Capturing Top-down Auditory Attention for Speaker-independent Speech Separation, Jing Shi, Jiaming Xu, Guangcan Liu, Bo Xu
 • A Bayesian Latent Variable Model of User Preferences with Item Context, Aghiles Salah, Hady W. Lauw
 • Sequence Selection by Pareto Optimization, Chao Qian, Chao Feng, Ke Tang
 • Distance Metric Facilitated Transportation between Heterogeneous Domains, Han-Jia Ye, Xiang-Rong Sheng, De-Chuan Zhan, Peng He
 • Game Description Language and Dynamic Epistemic Logic Compared, Thorsten Engesser, Robert Mattmüller, Bernhard Nebel, Michael Thielscher
 • A Hierarchical End-to-End Model for Jointly Improving Text Summarization and Sentiment Classification, Shuming Ma, Xu Sun, Junyang Lin, Xuancheng Ren
 • Active Recurrence of Lighting Condition for Fine-Grained Change Detection, Qian Zhang, Wei Feng, Liang Wan, Fei-Peng Tian, Ping Tian
 • Beyond the Click-Through Rate: Web Link Selection with Multi-level Feedback, Kun Chen, Kechao Cai, Longbo Huang, John C.S. Lui
 • Toward Diverse Text Generation with Inverse Reinforcement Learning, Zhan Shi, Xinchi Chen, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
 • Mitigating the Effect of Out-of-Vocabulary Entity Pairs in Matrix Factorization for KB Inference, Prachi Jain, Shikhar Murty, Mausam ., Soumen Chakrabarti
 • Symbolic Synthesis of Fault-Tolerance Ratios in Parameterised Multi-Agent Systems, Panagiotis Kouvaros, Alessio Lomuscio, Edoardo Pirovano
 • Stochastic Anytime Search for Bounding Marginal MAP, Radu Marinescu, Rina Dechter, Alexander Ihler
 • Fine-grained Image Classification by Visual-Semantic Embedding, Huapeng Xu, Guilin Qi, Jingjing Li, Meng Wang, Kang Xu, Huan Gao
 • Spectral feature scaling method for supervised dimensionality reduction, Momo Matsuda, Keiichi Morikuni, Tetsuya Sakurai
 • Double Auctions in Markets for Multiple Kinds of Goods, Erel Segal-Halevi, Avinatan Hassidim, Yonatan Aumann
 • Synthesis of Controllable Nash Equilibria in Games with Quantitative Objectives, Orna Kupferman, Giuseppe Perelli, Shaull Almagor
 • When Rigging a Tournament, Let Greediness Blind You, Sushmita Gupta, Sanjukta Roy, Saket Saurabh, Meirav Zehavi
 • Deterministic Binary Filters for Convolutional Neural Networks, Vincent W.-S. Tseng, Sourav Bhattacharya, Javier Fernandez Marques, Milad Alizadeh, Catherine Tong, Nicholas D. Lane
 • Socially Motivated Partial Cooperation in Multi-agent Local Search, Tal Ze’evi, Roie Zivan, Omer Lev
 • A Framework for Constraint Based Local Search using Essence, Özgür Akgün, Saad Attieh, Ian P Gent, Christopher Jefferson, Ian Miguel, Peter Nightingale, András Z Salamon, Patrick Spracklen, James Wetter
 • Reasoning about Betweenness and RCC8 Constraints in Qualitative Conceptual Spaces, Steven Schockaert, Sanjiang Li
 • Reverse Engineering Queries in Ontology-Enriched Systems: The Case of Expressive Horn Description Logic Ontologies, Víctor Gutiérrez-Basulto, Jean Christoph Jung, Leif Sabellek
 • Extracting Job Title Hierarchy from Career Trajectories: A Bayesian Perspective, Huang Xu, Zhiwen Yu, Bin Guo, Mingfei Teng, Hui Xiong
 • An Empirical Study of Knowledge Tradeoffs in Case-Based Reasoning, Devi Ganesan, Sutanu Chakraborti
 • High-dimensional Similarity Learning via Dual-sparse Random Projection, Dezhong Yao, Peilin Zhao, Tuan-Anh Nguyen Pham, Gao Cong
 • Learning Tag Dependencies for Sequence Tagging, Yuan Zhang, Hongshen Chen, Yihong Zhao, Qun Liu, Dawei Yin
 • Aspect-Level Deep Collaborative Filtering via Heterogeneous Information Networks, Xiaotian Han, Chuan Shi, Senzhang Wang, Philip Yu, Song Li
 • Leveraging Qualitative Reasoning to Improve SFL, Alexandre Perez, Rui Abreu
 • Effect-Abstraction Based Relaxation for Linear Numeric Planning, Dongxu Li, Enrico Scala, Patrik Haslum, Sergiy Bogomolov
 • Multi-task Layout Analysis for Historical Handwritten Documents Using Fully Convolutional Networks, Yue Xu, Fei Yin, Zhaoxiang Zhang, Cheng-Lin Liu
 • Hybrid Listwise-Pairwise Recommendation Algorithm from Implicit Feedback, Yunzhou Zhang, Runlong Yu, Ke Tang
 • Multi-Level Policy and Reward Reinforcement Learning for Image Captioning, Anan Liu, Ning Xu, Hanwang Zhang, Weizhi Nie, Yuting Su, Yongdong Zhang
 • An Appearance-and-Structure Fusion Network for Object Viewpoint Estimation, Yueying Kao, Weiming Li, Zairan Wang, Dongqing Zou, Ran He, Qiang Wang, Minsu Ahn, Sunghoon Hong
 • Neural Framework for Joint Evolution Modeling of User Feedback and Social Links in Dynamic Social Networks, Peizhi Wu, Yi Tu, Xiaojie Yuan, Adam Jatowt, Zhenglu Yang
 • Leadership in Singleton Congestion Games, Alberto Marchesi, Stefano Coniglio, Nicola Gatti
 • Path Evaluation and Centralities in Weighted Graphs – An Axiomatic Approach, Jadwiga Sosnowska, Oskar Skibski
 • Axiomatization of the PageRank Centrality, Tomasz Wąs, Oskar Skibski
 • Discrete Network Embedding, Xiaobo Shen, Shirui Pan, Weiwei Liu, Yew-Soon Ong, Quan-Sen Sun
 • Do not Lose the Details: Reinforced Representation Learning for High Performance Visual Tracking, Qiang Wang, Mengdan Zhang, Junliang Xing, Jin Gao, Weiming Hu, Steve Maybank
 • HCR-Net: A hybrid of classification and regression network for object pose estimation, Zairan Wang, Weiming Li, Yueying Kao, Dongqing Zou, Qiang Wang, Minsu Ahn, Sunghoon Hong
 • Cross-Domain 3D Model Retrieval via Visual Domain Adaption, Anan Liu, Shu Xiang, Wenhui Li, Weizhi Nie, Yuting Su
 • Computing the Schulze Method for Large-Scale Preference Data Sets, Theresa Csar, Martin Lackner, Reinhard Pichler
 • Deontic Sensors, Julian Padget, Marina De Vos, Charlie Ann Page
 • Hierarchical Graph Structure Learning for Multi-View 3D Model Retrieval, Yuting Su, Wenhui Li, Anan Liu, Weizhi Nie
 • Novel Algorithms for Abstract Dialectical Frameworks based on Complexity Analysis of Subclasses and SAT Solving, Thomas Linsbichler, Marco Maratea, Andreas Niskanen, Johannes P. Wallner, Stefan Woltran
 • A Property Testing Framework for the Theoretical Expressivity of Graph Kernels, Nils M. Kriege, Christopher Morris, Anja Rey, Christian Sohler
 • Payoff Control in the Iterated Prisoner’s Dilemma, Dong Hao, Kai Li, Tao Zhou
 • Winning a Tournament by Any Means Necessary, Sushmita Gupta, Sanjukta Roy, Saket Saurabh, Meirav Zehavi
 • Functional Partitioning of Ontologies for Natural Language Query Completion in Question Answering Systems, Jaydeep Sen, Ashish Mittal, Diptikalyan Saha, Karthik Sankaranarayanan
 • A Unified Approach for Multi-step Temporal-Difference Learning with Eligibility Traces in Reinforcement Learning, Long Yang, Minhao Shi, Qian Zheng, Wenjia Meng, Gang Pan
 • Robust Norm Emergence by Revealing and Reasoning about Context: Socially Intelligent Agents for Enhancing Privacy, Nirav Ajmeri, Hui Guo, Pradeep K. Murukannaiah, Munindar Singh
 • One “Ruler” for All Languages: Multi-Lingual Dialogue Evaluation with Adversarial Multi-Task Learning, Xiaowei Tong, Zhenxin Fu, Mingyue Shang, Dongyan Zhao, Rui Yan
 • Customer Sharing in Economic Networks with Costs, Bin Li, Dong Hao, Dengji Zhao, Tao Zhou
 • Finite Model Reasoning in Hybrid Classes of Existential Rules, Georg Gottlob, Marco Manna, Andreas Pieris
 • Image-level to Pixel-wise Labeling: From Theory to Practice, Tiezhu Sun, Wei Zhang, Zhijie Wang, Lin Ma, Zequn Jie
 • Exploiting Images for Video Recognition with Hierarchical Generative Adversarial Networks, Feiwu Yu, Xinxiao Wu, Yuchao Sun, Lixin Duan
 • Conflict Directed Clause Learning for Maximum Weighted Clique Problem, Emmanuel Hebrard, George Katsirelos
 • Transition-based Adversarial Network for Cross-lingual Aspect Extraction, Wenya Wang, Sinno Jialin Pan
 • Algorithms or Actions? A Study in Large-Scale Reinforcement Learning, Anderson Rocha Tavares, Sivasubramanian Anbalagan, Leandro Soriano Marcolino, Luiz Chaimowicz
 • Positive and Unlabeled Learning for Detecting Software Functional Clones with Adversarial Training, Huihui Wei, Ming Li
 • Cutting the Software Building Efforts in Continuous Integration by Semi-Supervised Online AUC Optimization, Zheng Xie, Ming Li
 • Multi-scale and Discriminative Part Detectors Based Features for Multi-label Image Classification, Gong Cheng, Decheng Gao, Yang Liu, Junwei Han
 • Alternating-time Temporal Logic on Finite Traces, Francesco Belardinelli, Alessio Lomuscio, Aniello Murano, Sasha Rubin
 • Leveraging Latent Label Distributions for Partial Label Learning, Lei Feng, BO AN
 • DyNMF: Role Analytics in Dynamic Social Networks, Yulong Pei, Jianpeng Zhang, George Fletcher, Mykola Pechenizkiy
 • Representing Urban Functions through Zone Embedding with Human Mobility Patterns, Zijun Yao, Yanjie Fu, Bin Liu, Wangsu Hu, Hui Xiong
 • On the efficiency of data collection for crowdsourced classification, Edoardo Manino, Long Tran-Thanh, Nicholas R. Jennings
 • NeuCast: Seasonal Neural Forecast of Power Grid Time Series, Pudi Chen, Shenghua Liu, Chuan Shi, Bryan Hooi, Bai Wang, Xueqi Cheng
 • Computing Approximate Query Answers over Inconsistent Knowledge Bases, Sergio Greco, Cristian Molinaro, Irina Trubitsyna
 • Methods for off-line/on-line optimization under uncertainty, Allegra De Filippo, Michele Lombardi, Michela Milano
 • Consequence-based Reasoning for Description Logics with Disjunction, Inverse Roles, Number Restrictions, and Nominals, David Tena Cucala, Bernardo Cuenca Grau, Ian Horrocks
 • CAGAN: Consistent Adversarial Training Enhanced GANs, Yao Ni, Dandan Song, Xi Zhang, Hao Wu, Lejian Liao
 • Single-Shot Epistemic Logic Program Solving, Manuel Bichler, Michael Morak, Stefan Woltran
 • Interactive Optimal Teaching with Unknown Learners, Francisco Melo, Carla Guerra, Manuel Lopes
 • Simpler and Faster Algorithm for Checking the Dynamic Consistency of Conditional Simple Temporal Networks, Luke Hunsberger, Roberto Posenato
 • Unchaining the Power of Partial Delete Relaxation, Part II: Finding Plans with Red-Black State Space Search, Maximilian Fickert, Daniel Gnad, Joerg Hoffmann
 • Combining Opinion Pooling and Evidential Updating for Multi-Agent Consensus, Chanelle Lee, Jonathan Lawry, Alan Winfield
 • NPE: Neural Personalized Embedding for Collaborative Filtering, ThaiBinh Nguyen, Atsuhiro Takasu
 • Self-Supervised Deep Low-Rank Assignment Model for Prototype Selection, Xingxing Zhang, Zhenfeng Zhu, Yao Zhao, Deqiang Kong
 • Multi-Level Metric Learning via Smoothed Wasserstein Distance, Jie Xu, Lei Luo, Cheng Deng, Heng Huang
 • Budget-feasible Procurement Mechanisms in Two-sided Markets, Weiwei Wu, Xiang Liu, Minming Li
 • Aspect Sentiment Classification with both Word-level and Clause-level Attention Networks, Jingjing Wang, Jie Li, Shoushan Li, Yangyang Kang, Min Zhang, Luo Si, Guodong Zhou
 • Computational Approaches for Stochastic Shortest Path on Succinct MDPs, Krishnendu Chatterjee, Hongfei Fu, Amir Goharshady, Nastaran Okati
 • Emergency Response Optimization using Online Hybrid Planning, Durga Harish Dayapule, Aswin Raghavan, Prasad tadepalli, Alan Fern
 • New Balanced Active Learning Model and Optimization Algorithm, Xiaoqian Wang, Yijun Huang, Ji Liu, Heng Huang
 • Z-Transforms and its inference on partially observable point processes, Young Lee, Thanh Vinh Vo, Kar Wai Lim, Harold Soh
 • Robust Multi-view Learning via Half-quadratic Minimization, Yonghua Zhu, Xiaofeng Zhu, Wei Zheng
 • Features, Projections, and Representation Change for Generalized Planning, Blai Bonet, Hector Geffner
 • Master-Slave Curriculum Design for Reinforcement Learning, Yuechen Wu, Wei Zhang, Ke Song
 • Predicting Activity and Location with Multi-task Context Aware Recurrent Neural Network, Dongliang Liao, Weiqing Liu, Yuan Zhong, Jing Li, Guowei Wang
 • Trembling-Hand Perfection in Extensive-Form Games with Commitment, Gabriele Farina, Alberto Marchesi, Christian Kroer, Nicola Gatti, Tuomas Sandholm
 • Local Minima, Heavy Tails, and Search Effort for GBFS, Eldan Cohen, J. Christopher Beck
 • Solving Patrolling Problems in the Internet Environment, Tomas Brazdil, Antonin Kucera, Vojtech Rehak
 • Fast Model Identification via Physics Engines for Data-Efficient Policy Search, Shaojun Zhu, Andrew Kimmel, Kostas Bekris, Abdeslam Boularias
 • Facility Reallocation on the Line, Bart de Keijzer, Dominik Wojtczak
 • Video Captioning with Tube Features, Xuelong Li, Bin Zhao, Xiaoqiang Lu
 • Negotiation Strategies for Agents with Ordinal Preferences, Sefi Erlich, Noam Hazon, Sarit Kraus
 • High-Order Co-Clustering via Strictly Orthogonal and Symmetric L1-Norm Nonnegative Matrix Tri-Factorization, Kai Liu, Hua Wang
 • Hashtag2Vec: Learning Hashtag Representation with Relational Hierarchical Embedding Model, Jie Liu, Zhicheng He, Yalou Huang
 • First-Order Rewritability of Frontier-Guarded Ontology-Mediated Queries, Pablo Barcelo, Gerald Berger, Carsten Lutz, Andreas Pieris
 • Metadata-dependent Infinite Poisson Factorization for Efficiently Modelling Sparse and Large Matrices in Recommendation, Trong Dinh Thac Do, Longbing Cao
 • Explainable Certain Answers, Giovanni Amendola, Leonid Libkin
 • Novel Structural Parameters for Acyclic Planning Using Tree Embeddings, Christer Bäckström, Peter Jonsson, Sebastian Ordyniak
 • Efficient computation of approximate equilibria in discrete Colonel Blotto games, Dong Quan Vu, Patrick Loiseau, Alonso Silva
 • Learning to Converse with Noisy Data: Generation with Calibration, Mingyue Shang, Zhenxin Fu, Nanyun Peng, Yansong Feng, Dongyan Zhao, Rui Yan
 • Algorithms for Fair Load Shedding in Developing Countries, Olabambo Oluwasuji, Obaid Malik, Jie Zhang, Sarvapali Ramchurn
 • Goal-Based Collective Decisions: Axiomatics and Computational Complexity, Arianna Novaro, Umberto Grandi, Dominique Longin, Emiliano Lorini
 • Stratification for Constraint-Based Multi-Objective Combinatorial Optimization, Miguel Terra-Neves, Ines Lynce, Vasco Manquinho
 • Active Discriminative Network Representation Learning, Li Gao, Hong Yang, Chuan Zhou, Jia Wu, Shirui Pan, Yue Hu
 • Planning and Learning with Stochastic Action Sets, Craig Boutilier, Alon Cohen, Avinatan Hassidim, Yishay Mansour, Ofer Meshi, Martin Mladenov, Dale Schuurmans
 • An Operational Semantics for a Fragment of PRS, Lavindra de Silva, Felipe Meneguzzi, Brian Logan
 • Deep Learning for Multi-Facility Location Mechanism Design, Noah Golowich, Harikrishna Narasimhan, David Parkes
 • An Analytical and Experimental Comparison of Maximal Lottery Schemes, Florian Brandl, Felix Brandt, Christian Stricker
 • Discrete Interventions in Hawkes Processes with Applications in Invasive Species Management, Amrita Gupta, Mehrdad Farajtabar, Bistra Dilkina, Hongyuan Zha
 • Accelerated Difference of Convex functions Algorithm and its Application to Sparse Binary Logistic Regression, Duy Nhat Phan, Hoai Minh Le, Hoai An Le Thi
 • LP Heuristics over Conjunctions: Compilation, Convergence, Nogood Learning, Marcel Steinmetz, Joerg Hoffmann
 • Unary Integer Linear Programming with Structural Restrictions, Eduard Eiben, Robert Ganian, Sebastian Ordyniak, Dusan Knop
 • Redividing the Cake, Erel Segal-Halevi
 • Solving Exist-Random Quantified Stochastic Boolean Satisfiability via Clause Selection, Nian-Ze Lee, Yen-Shi Wang, Jie-Hong Jiang
 • MEGAN: Mixture of Experts of Generative Adversarial Networks for Multimodal Image Generation, David Keetae Park, Seungjoo Yoo, Hyojin Bahng, Jaegul Choo, Noseong Park
 • Goal-HSVI: Heuristic Search Value Iteration for Goal POMDPs, Karel Horák, Branislav Bošanský, Krishnendu Chatterjee
 • A Scalable Scheme for Counting Linear Extensions, Topi Talvitie, Kustaa Kangas, Teppo Niinimäki, Mikko Koivisto
 • Balancing Two-Player Stochastic Games with Soft Q-Learning, Jordi Grau-Moya, Haitham Bou-Ammar, Felix Leibfried
 • Adversarial Regression for Detecting Attacks in Cyber-Physical Systems, Amin Ghafouri, Yevgeniy Vorobeychik, Xenofon Koutsoukos
 • Adversarial Task Assignment, Chen Hajaj, Yevgeniy Vorobeychik
 • Anonymizing k Facial Attributes via Adversarial Perturbations, Saheb Chhabra, Richa Singh, Mayank Vatsa, Gaurav Gupta
 • Integrating Demand Response and Renewable Energy In Wholesale Market, Chaojie Li, Chen Liu, Xinghuo Yu, Ke Deng, Tingwen Huang, Liangchen Liu
 • A Structural Approach to Activity Selection, Eduard Eiben, Robert Ganian, Sebastian Ordyniak
 • Two Approaches to Ontology Aggregation Based on Axiom Weakening, Daniele Porello, Nicolas Troquard, Rafael Penaloza, Roberto Confalonieri, Pietro Galliani, Oliver Kutz
 • Back to Basics: Benchmarking Canonical Evolution Strategies for Playing Atari, Patryk Chrabąszcz, Ilya Loshchilov, Frank Hutter
 • Counterplanning using Goal Recognition and Landmarks, Alberto Pozanco, Yolanda Escudero Martin, Susana Fernandez, Daniel Borrajo
 • Joint Generative Moment-Matching Network for Learning Structural Latent Code, Hongchang Gao, Heng Huang
 • Stratified Negation in Limit Datalog Programs, Mark Kaminski, Bernardo Cuenca Grau, Egor V. Kostylev, Boris Motik, Ian Horrocks
 • Crowd Counting using Deep Recurrent Spatial-Aware Network, Lingbo Liu, Hongjun Wang, Guanbin Li, Wanli Ouyang, Liang Lin
 • Egalitarian Committee Scoring Rules, Haris Aziz, Piotr Faliszewski, Bernard Grofman, Arkadii Slinko, Nimrod Talmon
 • Inconsistency-Tolerant Ontology-Based Data Access Revisited: Taking Mappings into Account, Meghyn Bienvenu
 • Empirical Analysis of Foundational Distinctions in the Web of Data, Luigi Asprino, Valerio Basile, Paolo Ciancarini, Valentina Presutti
 • Content-Aware Hierarchical Point-of-Interest Embedding Model for Successive POI Recommendation, Buru Chang, Yonggyu Park, Donghyeon Park, Seongsoon Kim, Jaewoo Kang
 • Exploiting Graph Regularized Multi-dimensional Hawkes Processes for Modeling Events with Spatio-temporal Characteristics, Yanchi Liu, Tan Yan, Haifeng Chen
 • Request-and-Reverify: Hierarchical Hypothesis Testing for Concept Drift Detection with Expensive Labels, Shujian Yu, Xiaoyang Wang, Jose Principe
 • Accountable Approval Sorting, Khaled Belahcene, Yann Chevaleyre, Christophe Labreuche, Nicolas Maudet, Vincent Mousseau, Wassila Ouerdane
 • Anytime Focal Search with Applications, Liron Cohen, Matías Greco, Hang Ma, Carlos Hernandez, Ariel Felner, T. K. Satish Kumar, Sven Koenig
 • Distributed Pareto Optimization for Subset Selection, Chao Qian, Guiying Li, Chao Feng, Ke Tang
 • Tractable (Simple) Contests, Priel Levy, David Sarne, Yonatan Aumann
 • Exploration by Distributional Reinforcement Learning, Yunhao Tang, Shipra Agrawal
 • Compact-MDD: Efficiently Filtering (s)MDD Constraints with Reversible Sparse Bit-sets, Helene Verhaeghe, Christophe Lecoutre, Pierre Schaus
 • A Degeneracy Framework for Graph Similarity, Giannis Nikolentzos, Polykarpos Meladianos, Stratis Limnios, Michalis Vazirgiannis
 • Efficient Localized Inference for Large Graphical Models, Jinglin Chen, Jian Peng, Qiang Liu
 • Differentiable Submodular Maximization, Sebastian Tschiatschek, Aytunc Sahin, Andreas Krause
 • Stochastic Second-Order Method for Large-Scale Nonconvex Sparse Learning Models, Hongchang Gao, Heng Huang
 • Online, Interactive User Guidance for High-dimensional, Constrained Motion Planning, Fahad Islam, Oren Salzman, Maxim Likhachev
 • Behavioral Cloning from Observation, Faraz Torabi, Garrett Warnell, Peter Stone
 • Reachability Analysis of Deep Neural Networks with Provable Guarantees, Wenjie Ruan, Xiaowei Huang, Marta Kwiatkowska
 • Behavior of analogical inference w.r.t. Boolean functions, Miguel Couceiro, Nicolas Hug, Henri Prade, Gilles Richard
 • Multi-modal Predicate Identification using Dynamically Learned Robot Controllers, Saeid Amiri, Suhua Wei, Shiqi Zhang, Jivko Sinapov, Jesse Thomason, Peter Stone
 • Divide and Conquer: Towards Faster Pseudo-Boolean Solving, Jan Elffers, Jakob Nordström
 • Learning SMT(LRA) constraints using SMT solvers, Samuel Kolb, Stefano Teso, Andrea Passerini, Luc de Raedt
 • A Reactive Strategy for High-Level Consistency During Search, Robert Woodward, Berthe Y Choueiry, Christian Bessiere
 • An FPTAS for Computing Nash Equilibrium in Resource Graph Games, Hau Chan, Albert Xin Jiang
 • An Efficient Symbolic Partial Integration Operator for Probabilistic Inference, Samuel Kolb, Martin Mladenov, Scott Sanner, Vaishak Belle, Kristian Kersting
 • Core-Guided Minimal Correction Set and Core Enumeration, Nina Narodytska, Nikolaj Bjorner, Maria-Cristina Marinescu, Mooly Sagiv
 • Spatio-Temporal Check-in Time Prediction with Recurrent Neural Network based Survival Analysis, Guolei Yang, Ying Cai, Chandan K Reddy
 • Understanding Conflict-Driven Clause Learning SAT Solvers Through the Lens of Proof Complexity, Jan Elffers, Jesús Giráldez-Cru, Jakob Nordström, Laurent Simon, Stephan Gocht
 • Completeness-Preserving Dominance Techniques for Satisficing Planning, Álvaro Torralba
 • Compiling Model Representations for Querying Large ABoxes in Expressive DLs, Labinot Bajraktari, Magdalena Ortiz, Mantas Simkus
 • Learning Optimal Decision Trees with SAT, Nina Narodytska, Alexey Ignatiev, Filipe Pereira, Joao Marques-Silva
 • Experimental Design under the Bradley-Terry Model, Yuan Guo, Peng Tian, Jayashree Kalpathy-Cramer, Susan Ostmo, J.Peter Campbell, Michael F.Chiang, Deniz Erdogmus, Jennifer Dy, Stratis Ioannidis
 • A Decentralised Approach to Intersection Traffic Management, Huan Vu, Samir Aknine, Sarvapali Ramchurn
 • LTL Realizability via Safety and Reachability Games, Alberto Camacho, Christian Muise, Jorge A. Baier, Sheila A. McIlraith
 • Combinatorial Auctions via Machine Learning-based Preference Elicitation, Gianluca Brero, Benjamin Lubin, Sven Seuken
 • High-Fidelity Simulated Players for Interactive Narrative Planning, Pengcheng Wang, Jonathan Rowe, Wookhee Min, Bradford Mott, James Lester
 • A Group-based Approach to Improve Multifactorial Evolutionary Algorithm, Jing Tang, Yingke Chen, Zixuan Deng, Yanping Xiang, Colin Paul Joy
 • Designing the Game to Play: Optimizing Payoff Structure in Security Games, Zheyuan Ryan Shi, Ziye Tang, Long Tran-Thanh, Rohit Singh, Fei Fang
 • Bidding in Periodic Double Auctions Using Heuristics and Dynamic Monte Carlo Tree Search, Moinul Morshed Porag Chowdhury, Christopher Kiekintveld, Son Tran, William Yeoh
 • Minimax-Regret Querying on Side Effects for Safe Optimality in Factored Markov Decision Processes, Shun Zhang, Edmund H. Durfee, Satinder Singh
 • Deep Attributed Network Embedding, Hongchang Gao, Heng Huang
 • A Local Algorithm for Product Return Prediction in E-Commerce, Yada Zhu, Jianbo Li, Jingrui He, Brian Quanz, Ajay Deshpande
 • A Deep Framework for Cross-Domain and Cross-System Recommendations, Feng Zhu, Yan Wang, Chaochao Chen, Guanfeng Liu, Mehmet Orgun, Jia Wu
 • Dynamically Forming a Group of Human Forecasters and Machine Forecaster for Forecasting Economic Indicators, Takahiro Miyoshi, Shigeo Matsubara
 • Temporal Belief Memory: Imputing Missing Data during RNN Training, Yeo Jin Kim, Min Chi
 • Relevance in Structured Argumentation, Christian Straßer, AnneMarie Borg
 • Hashing over Predicted Future Frames for Informed Exploration of Deep Reinforcement Learning, Haiyan Yin, Jianda Chen, Sinno Jialin Pan
 • Scalable Probabilistic Causal Structure Discovery, Dhanya Sridhar, Jay Pujara, Lise Getoor
 • Comparing Approximate Relaxations of Envy-Freeness, Georgios Amanatidis, Georgios Birmpas, Vangelis Markakis
 • Generalization-Aware Structured Regression towards Balancing Bias and Variance, Martin Pavlovski, Fang Zhou, Nino Arsov, Ljupco Kocarev, Zoran Obradovic
 • Counterexample-Guided Data Augmentation, Tommaso Dreossi, Shromona Ghosh, Xiangyu Yue, Kurt Keutzer, Alberto Sangiovanni-Vincentelli, Sanjit A. Seshia
 • A Symbolic Approach to Explaining Bayesian Network Classifiers, Andy Shih, Arthur Choi, Adnan Darwiche
 • Social Media based Simulation Models for Understanding Disease Dynamics, Ting Hua, Chandan K Reddy, Lei Zhang, Lijing Wang, Liang Zhao, Chang-Tien Lu, Naren Ramakrishnan
 • A Cloaking Mechanism to Mitigate Market Manipulation, Xintong Wang, Yevgeniy Vorobeychik, Michael P. Wellman
 • Hierarchical Active Learning with Group Proportion Feedback, Zhipeng Luo, Milos Hauskrecht
 • An Axiomatic View of the Parimutuel Consensus Mechanism, Rupert Freeman, David M. Pennock
 • Learning to Infer Final Plans in Human Team Planning, Joseph Kim, Matthew Woicik, Matthew Gombolay, Sung-Hyun Son, Julie Shah
 • ANRL: Attributed Network Representation Learning via Deep Neural Networks, Zhen Zhang, Hongxia Yang, Jiajun Bu, Sheng Zhou, Pinggang Yu, Jianwei Zhang, Martin Ester, Can Wang
 • On Robust Trimming of Bayesian Network Classifiers, YooJung Choi, Guy Van den Broeck
 • Attention-Fused Deep Matching Network for Natural Language Inference, Chaoqun Duan, Lei Cui, Xinchi Chen, Furu Wei, Conghui Zhu, Tiejun Zhao
 • Cross-Domain Depression Detection via Harvesting Social Media, Tiancheng Shen, Jia Jia, Guangyao Shen, Fuli Feng, Xiangnan He, Huanbo Luan, Jie Tang, Thanassis Tiropanis, Tat-Seng Chua, Wendy Hall
 • Replicating Active Appearance Model by Generator Network, Tian Han, Jiawen Wu, Ying Nian Wu
 • Same Representation, Different Attentions: Shareable Sentence Representation Learning from Multiple Tasks, Renjie Zheng, Junkun Chen, Xipeng Qiu
 • Network Approximation using Tensor Sketching, Shiva Prasad Kasiviswanathan, Nina Narodytska, Hongxia Jin
 • Summarizing Source Code with Transferred API Knowledge, Xing Hu, Ge Li, Xin Xia, David Lo, Shuai Lu, Zhi Jin
 • Learning Out-of-Vocabulary Words in Intelligent Personal Agents, Avik Ray, Yilin Shen, Hongxia Jin
 • Planning in Factored State and Action Spaces with Learned Binarized Neural Network Transition Models, Buser Say, Scott Sanner
 • Finding Frequent Entities in Continuous Data, Ferran Alet, Tomas Lozano-Perez, Rohan Chitnis, Leslie P. Kaelbling
 • Robust Graph Dimensionality Reduction, Xiaofeng Zhu, Cong Lei, Hao Yu, Yonggang Li, Jiangzhang Gan, Shichao Zhang
 • Recommendation with Multi-Source Heterogeneous Information, Li Gao, Hong Yang, Jia Wu, Chuan Zhou, Weixue Lu, Yue Hu
 • Deep Convolutional Neural Networks with Merge-and-Run Mappings, Liming Zhao, Mingjie Li, Depu Meng, Xi Li, Zhaoxiang Zhang, Yueting Zhuang, Zhuowen Tu, Jingdong Wang
 • Big City vs. the Great Outdoors: Voter Distribution and How It Affects Gerrymandering, Allan Borodin, Omer Lev, Nisarg Shah, Tyrone Strangway
 • Keeping in Touch with Collaborative UAVs: A Deep Reinforcement Learning Approach, Bo Yang, Min Liu
 • Building Sparse Deep Feedforward Networks using Tree Receptive Fields, Xiaopeng Li, Zhourong Chen, Nevin L Zhang
 • Where have you been? Inferring career trajectory from academic social network, Kan Wu, Jie Tang, Chenhui Zhang
 • Understanding Subgoal Graphs by Augmenting Contraction Hierarchies, Tansel Uras, Sven Koenig
 • Similarity-Based Reasoning, Raven’s Matrices, and General Intelligence, Can Mekik, Ron Sun, David Yun Dai
 • The Price of Usability: Designing Operationalizable Strategies for Security Games, Sara Marie Mc Carthy, Corine Laan, Kai Wang, Phebe Vayanos, Arunesh Sinha, Milind Tambe
 • Exploring Encoder-Decoder Model for Distant Supervised Relation Extraction, Sen Su, Ningning Jia, Xiang Cheng, Shuguang Zhu, Ruiping Li
 • Nonrigid Points Alignment with Soft-weighted Selection, Xuelong Li, Jian Yang, Qi Wang
 • Interpretable Adversarial Perturbation in Input Embedding Space for Text, Motoki Sato, Jun Suzuki, Hiroyuki Shindo, Yuji Matsumoto
 • Robot Task Interruption by Learning to Switch Among Multiple Models, Anahita Mohseni-Kabir, Manuela Veloso
 • Mixed Causal Structure Discovery with Application to Prescriptive Pricing, Wenjuan Wei, Lu Feng, Chunchen Liu
 • Experienced Optimization with Reusable Directional Model for Hyper-Parameter Search, Yi-Qi Hu, Yang Yu, Zhi-Hua Zhou
 • A Graphical Criterion for Effect Identification in Equivalence Classes of Causal Diagrams, Amin Jaber, Jiji Zhang, Elias Bareinboim
 • Neural User Response Generator: Fake News Detection with Collective User Intelligence, Feng Qian, Chengyue Gong, Karishma Sharma, Yan Liu
 • Complexity of Scheduling Charging in the Smart Grid, Mathijs de Weerdt, Michael Albert, Vincent Conitzer, Koos van der Linden
 • Admissible abstractions for near-optimal task and motion planning, William Vega-Brown, Nicholas Roy
 • Learning Environmental Calibration Actions for Policy Self-Evolution, Chao Zhang, Yang Yu, Zhi-Hua Zhou
 • Lifelong Domain Word Embedding via Meta-Learning, Hu Xu, Bing Liu, Lei Shu, Philip Yu
 • Determining Persuasiveness in Essays, Winston Carlile, Nishant Gurradapi, Zixuan Ke, Vincent Ng
 • Translations as Additional Contexts for Sentence Classification, Reinald Kim Amplayo, Kyungjae Lee, Jinyoung Yeo, Seung-won Hwang
 • Structured Inference for Recurrent Hidden Semi-markov Model, Hao Liu, Lirong He, Haoli Bai, Bo Dai, Kun Bai, Zenglin Xu
 • Biased Random Walk based Social Regularization for Word Embeddings, Ziqian Zeng, Xin Liu, Yangqiu Song
 • Feature Hashing for Network Representation Learning, Qixiang Wang, Shanfeng Wang, Maoguo Gong, Yue Wu
 • Semi-Supervised Optimal Transport for Heterogeneous Domain Adaptation, Yuguang Yan, Wen Li, Hanrui Wu, Huaqing Min, Mingkui Tan, Qingyao Wu
 • On the Conditional Logic of Simulation Models, Duligur Ibeling, Thomas Icard
 • Vocabulary Alignment for Collaborative Agents: a Study with Real-World Multilingual How-to Instructions, Paula Chocron, Paolo Pareti
 • Scheduling under Uncertainty: A Query-based Approach, Luciana Arantes, Evripidis Bampis, Alexander Kononov, Manthos Letsios, Giorgio Lucarelli, Pierre Sens
 • Joint Learning of Phenotypes and Diagnosis-Medication Correspondence via Hidden Interaction Tensor Factorization, Kejing Yin, William K. Cheung, Yang Liu, Benjamin C. M. Fung, Jonathan Poon
 • Learning to Recognize Transient Sound Events using Attentional Supervision, Szu-Yu Chou, Jyh-Shing Jang, Yi-Hsuan Yang
 • A Novel Data Representation for Effective Learning in Class Imbalanced Scenarios, Sri Harsha Dumpala, Rupayan Chakraborty, Sunil Kumar Kopparapu
 • Generating Adversarial Examples with Adversarial Networks, Chaowei Xiao, Bo Li, Jun-yan Zhu, Warren He, Mingyan Liu, Dawn Song
 • Complexity of Approximate Query Answering under Inconsistency in Datalog+/-, Thomas Lukasiewicz, Enrico Malizia, Cristian Molinaro
 • Learning Latent Feature Relational Models via Small-Variance Asymptotics, Gundeep Arora, Anupreet Porwal, Avani Samdariya, Piyush Rai, Kanupriya Agarwal
 • Reinforced Mnemonic Reader for Machine Reading Comprehension, Minghao Hu, Yuxing Peng, Zhen Huang, Xipeng Qiu, Furu Wei, Ming Zhou
 • Joint Posterior Revision of NLP Annotations via Ontological Knowledge, Marco Rospocher, Francesco Corcoglioniti
 • ElimiNet: A Model for Eliminating Options for Reading Comprehension with Multiple Choice Questions, Soham Parikh, Ananya Sai, Preksha Nema, Mitesh Khapra
 • The Complexity of Limited Belief Reasoning—The Quantifier-Free Case, Yijia Chen, Abdallah Saffidine, Christoph Schwering
 • Fair Division Under Cardinality Constraints, Arpita Biswas, Siddharth Barman
 • Smarter Response with Proactive Suggestion: A New Generative Neural Conversation Paradigm, Rui Yan, Dongyan Zhao
 • Feature Enhancement in Attention for Visual Question Answering, Yuetan Lin, Zhangyang Pang, Donghui Wang, Yueting Zhuang
 • Combinatorial Pure Exploration with Continuous and Separable Reward Functions and Its Applications, Weiran Huang, Jungseul Ok, Liang Li, Wei Chen